Huis Wylerberg in beeld

In crystal we have a pure evidence of the existence of a formative life principle and although in spite of everything, we cannot understand the life of crystals, it is still a living being. 
Nicola Tesla.
Introductie vooraf.
Bovenstaande citaat van Nicola vormt een mooie opmaat voor ons onderzoek betreffende het fenomeen kristallijne processen zoals Otto Bartning en anderen dat hebben trachten te verbeelden, te schouwen en vervolgens ook te bouwen. Waar staat het fenomeen 'kristalbouw' voor? 
Daartoe hebben we op verzoek van Lidwine Janssens met de artesS groep een fenomenologisch onderzoek vorm gegeven, startend op 26-01-2019 in Huis Wylerberg te Beek-Ubbergen en afgerond op 15-11-2019. We willen hier onze bevindingen voor het voetlicht brengen en wel in een omgekeerde volgorde. 

Startend vanuit de eindformulering en terugwerkend naar onze gezamenlijke start. Van deze onderzoeksreis zijn uitgebreide verslagen gemaakt door ieder lid van de onderzoeksgroep. U kunt ze straks naar gelieve in een bijlage teruglezen. Op deze pagina trachten we in eerste instantie de kwintessence in beeld te brengen.

Alvorens het onderzoeksproces in beeld te kunnen brengen, bij deze een korte inleidende notitie. 

We werken volgens de fenomenologische methode zoals elders op onze website uitvoerig beschreven en modelmatig in beeld gebracht.
Onze fenomenologische route kent twee aanvullende methodische routes van elk acht stappen, de gewaarwordingsroute en de waarnemingsroute.
In dit onderzoek hebben we ons beperkt tot de gewaarwordingsroute en wel uitgaande van een simpele hypothese. 

Deze luidt: Indien Otto Bartning bijna 100 jaar geleden dit huis op een bijzondere wijze heeft geconcipieerd, kunnen we anno 2019, zonder enig vooraf gaande studie en of documentatie, toch achterhalen wat hij in Huis Wylerberg tot leven heeft willen brengen? 

Dat hield in dat de onderzoeksgroep zonder enige voorkennis van dit fenomeen aan de slag is gegaan, om puur vanuit ieders allereigenste gewaarwordingen, methodisch, stapsgewijs, te reconstrueren waar Huis Wylerberg voor staat? In de onderzoeksgroep zaten gevorderde en minder gevorderde gewaarworders. Dat houdt in dat eenieder het dient te doen met wat hij of zij out of the blue, in afstemming met de ruimte, in de loop van de tijd, mag noteren aan invallen, indrukken en of impulsen. Naar gelang ieders talent, meer rationeel, emotioneel en of volutioneel. Meer geestelijk, zielsmatig en of lichamelijk ervarend. De kunst is om zonder gemaar en of gedoe sec te noteren wat zich in iemand zelf voordoet als hij zich afstemt op en zich openstelt voor dit huis als fenomeen, dat wil zeggen dat wat het huis ons wil tonen uit de aard van haar zijn.

Voor een leek die deze gewaarwordingen aanhoort en of later leest in de verslagen zullen al deze gewaarwordingen uiterst vreemd aandoen, aangezien er geen enkele begripsmatige, culturele of kunsthistorische context voorhanden is om dit te kunnen verstaan, laat staan begrijpen. Dit geldt ook in het bijzonder voor elk lid van deze onderzoeksgroep. De kunst is om daar niet over te gaan speculeren en of rationaliseren, maar het in al zijn onbegrijpelijkheid en onverstaanbaarheid te laten staan en het in alle rust stap voor stap methodisch uit te werken, hoe vreemd de bevindingen ook nog mogen zijn. 

Dit 'blind en doof' uit te kunnen houden, maakt dat je 'horende en ziende' kunt worden voor wat nog 'onhoorbaar en ongezien' is. Het durven je te verhouden tot dat wat je invalt, je aan indrukken opdoet en of wat er in je aan impulsen opwelt, is de kunst, die je in deze gewaarwordingsroute oefent. Dit oefenen vraagt een onbevangen en onbaatzuchtige onderzoekshouding om het fenomeen zelve in en door je heen te laten verschijnen, dat is fenomenologie pur sang, afgeleid van fenomenon, dat wat uit zichzelve zich wil laten zien en of wil verschijnen.

Daarnaast dien je volledigheidshalve ook de waarnemingsroute complementair vorm te geven. Daar waar de gewaarwordingsroute subject betrokken aanvangt om het te onderzoeken object begripsmatig te doen verstaan, daar start de waarnemingsroute object betrokken om de beeldvorming subject betrokken tot stand te brengen om het ook beeldmatig te doen begrijpen. In het kader van dit onderzoek heeft Cees Ronstadt, als architect, deze waarnemingsroute voor zijn rekening genomen. Dat maakt dit onderzoek nog bijzonderder, aangezien hier twee onderzoeksgangen onafhankelijk van elkaar al of niet tot bepaalde vergelijkbare bevindingen kunnen komen. 

Wordt vervolgd.Comments