Action research

"De verhalen die we leven" Ernst Bohlmeijer
In action research doe je methodisch onderzoek naar je eigen handelen. Als professional sta je in een tweeledige dynamiek tussen persoon en functie, het wie en het wat, subject en object. Beide dimensies dienen in hun wisselwerking onderzocht te worden, aangezien een constructieve of destructieve interferentie mede bepalend is voor al of niet succesvol handelen.
 
De mate van reflexiviteit ten aanzien van het eigen handelen is een van de soft skills, competenties, van een professional. Reflexief handelen veronderstelt dat je weet wat je doet en dat je doet wat je weet, kortom dat je zicht hebt op je zelf en op je vak. In deze dien je zelflerend te worden, wil je je eigen ontwikkelingsproces zelf kunnen leiden.
 
Onderzoek doen in eigen werk is echter iets dat we niet zo makkelijk en zo graag doen. Durven en kunnen leren van eigen fouten, vraagt om een grondhouding waarin tijd en ruimte gemaakt moet worden om stil te staan en toe te laten wat zich nu voordoet of heeft voorgedaan. Het liefst hollen we meteen door, genoeg excuses voorhanden.
 
Het mooiste excuus levert wel alle onderzoek waarin aangetoond wordt dat de mens zich alles behalve reflexief weet te gedragen. Ons gedrag is eerder onbewust en irrationeel. Bovendien zien we makkelijker de splinter bij de ander dan de balk in ons eigen gezichtsveld.
 
De kunst van het zelfonderzoek vraagt dus heel veel van een professional. Vandaar dat we met action research een systeemdynamische methode hebben ontwikkeld waarin de vier stappen helder en duidelijk zijn uitgewerkt. Ze ook leren zetten om dat onderzoek naar eigen handelen op een adequate wijze te kunnen vormgeven, vraagt om gewoon doen. Het action research model is ontwikkeld in en vanuit de praktijk (18 jaar) van onze opleiding.
 
De vier stappen in het handelingsgericht onderzoek zijn open dating, axial dating, conceptual dating en functional dating. Elke stap vertegenwoordigt een specifiek te ontwikkelen vermogen. De action research cyclus wordt door ons gesitueerd binnen het functionele paradigma. Zie het diagram van de drie paradigma's onder diagrammen.
 
In kort bestek een aantal noties. Op een onbevangen wijze kunnen verzamelen van data; op grond van de verzamelde data kunnen zoeken naar relevante dynamische posities en betrekkingen, axiale verbanden; de beeldvorming kunnen toetsen aan relevante systeemdynamische concepten en modellen; de gevormde inzichten kunnen 'vergeten' zodat ze in het eigen handelen tevoorschijn kunnen komen.
 
De action resarch methode leidt uiteindelijk tot lerend onderzoeken en onderzoekend leren. Permanente zelf educatie wordt dan niet meer een vrome wens maar voor elke professional een te realiseren werkelijkheid.
 
Als je je zelf in je ontwikkeling kunt leiden dan pas kun je mogelijk anderen begeleiden.
Vandaar dat action rearch bij uitstek de methode is voor mensen die met mensen werken. 

Comments