System systematic


https://sites.google.com/a/artes-sophiae.com/artes-sophiae/bibliotheek/functional-paradigm-echt/systemdynamic/system-systematic/opbouw-van-een-systeemdynamisch-veld.jpg
https://sites.google.com/a/artes-sophiae.com/artes-sophiae/bibliotheek/functional-paradigm-echt/systemdynamic/system-systematic/opbouw-van-een-systeemdynamisch-veld.jpg

Systeem systematiek is een pleonasme, het herhaalt, zoals in een 'witte schimmel', hetgeen eigenlijk al vervat is in het woord schimmel, namelijk de witheid van het paard. Zo herhaalt het woord systematiek hetgeen al vervat is in een systeem. Een systeem dient systematisch te zijn, anders is het geen systeem. Geen in en op zichzelf geordend geheel van onderdelen of bovenleden.

Het woord systeem systematiek binnen artesS verband verwijst in deze dan ook naar de specifieke wijze waarop we systeem dynamiek willen inrichten en wel via de drie te onderscheiden niveaus van het systematische, methodische en het logische bereik waarmee de overkoepelende term systeemdynamiek, geconcretiseerd kan worden.

Systeem dynamisch denken en werken vraagt om het inrichten van een systematisch bereik, de vraag is dan hoe je het systematische bereik zodanig systematisch kunt inrichten dat je kunt gaan spreken van systeem dynamiek. 

Systeemdynamiek verwijst dan zowel naar de structuur van het systeem an sich als naar het ordeningsvermogen waartoe deze structuur zich leent, met andere woorden, de dynamiek zodanig structureert dat je kunt spreken van een geordende structuur en of een gestructureerde ordening.

Deze wisselwerking tussen structuur en ordening, tussen het onveranderlijke en het veranderlijke, is de rode draad binnen systeemdynamiek. Daartoe dient ze dan ook de onderscheiden niveaus helder te denken, hetgeen vraagt om een systematisch en of een logisch bereik.

De wijze waarop nu dat systematische bereik al doende werd ingericht, noemen we een grondpatroon. Het woord grondpatroon verwijst in deze naar systeem systematiek, de wijze waarop we het systeem systematisch hebben ingericht. Het grondpatroon omschrijven we bijgevolg als een kleinst mogelijke eenheid waarmee een grootst mogelijke veelheid in beeld en tot begrip gebracht kan worden.

Voor de wijze waarop we het grondpatroon hebben uitgewerkt moet ik de lezer verwijzen naar het theorieboek systeem dynamiek, alwaar we kunnen laten zien hoe het grondpatroon in al haar onderscheiden componenten kan worden ingericht.

In het kort kunnen we hier vernoemen, coördinaten, verbanden, verhoudingen en raakvlakken, analoog aan respectievelijk bronpunten, contouren, assen en resonanties. We omschrijven ze als de configuratieve componenten waarmee we het grondpatroon hebben ingericht.

Werkend met het grondpatroon gaan we van het adagium uit dat het model niet de werkelijkheid is. Dat wil zeggen dat het grondpatroon slechts een optiek kan bieden van waaruit de werkelijkheid op haar dynamieken onderzocht en gemodelleerd kan worden.

We onderscheiden dan ook een vijftal lagen, waarmee het bereik tussen grondpatroon en werkelijkheid, als uitersten, bemiddeld dient te worden door een te modelleren gram, als midden tussen de te onderzoeken data en de te nutten bouwpatronen. Voor meer uitleg zie de webpagina tabula rasa en of system dynamics.
Comments