portal of artes Sophiae‎ > ‎home‎ > ‎

RESEARCH DYNAMICS

"...het één kan niet zonder het ander..."
Om recht te doen aan de meetbare en onmeetbare aspecten van de werkelijkheid kan de werkelijkheid respectievelijk zowel vanuit een objectbetrokken als subjectbetrokken optiek onderzocht worden. In een objectbetrokken empirische benadering wordt dmv meetbare kwantitatieve feiten gezocht naar causale oorzaken. In een subjectbetrokken fenomenologische benadering wordt dmv waarneembare kwalitatieve fenomenen gezocht naar analoge betrekkingen.

Artes Sophiae streeft ernaar om beide benaderingen te integreren. Wij hebben daartoe de Action Research methode systeemdynamisch uitgewerkt. Wij onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om complexe systemen te herleiden tot simplexe grondpatronen. In onze benadering willen we recht doen aan begripsdenken èn beelddenken, theorie èn praktijk, het meetbare èn onmeetbare, de cijfers èn dat wat er op de werkvloer plaatsvindt, de ziekte èn de zieke.

Complexe systemen kennen een zekere mate van simplexiteit, simplexe systemen kennen een mate van complexiteit. Zo is ons zonnestelsel een uitermate complex systeem. Anderzijds doet zich elke dag het simpele gegeven voor dat we de zon, via een boog, aan de horizon zien verschijnen en verdwijnen. Hoe het ene met het andere kan samenhangen, kunnen we misschien verduidelijken aan een simpel voorbeeld.

Op school leer je als kind dat de aarde om de zon draait. Dat heeft Copernicus ooit door waarnemingen en berekeningen ontdekt. Toen was het nog heel controversieel en nu weten we niet beter. En toch, als je naar buiten loopt en met je neus naar het zuiden staat, dan zie je dat de zon in het oosten (links) opkomt, in het zuiden (boven) op z'n hoogst staat en in het westen (rechts) weer ondergaat. Met andere woorden, het lijkt er op dat de zon om ons heen draait. Is dat ook niet een  realiteit? Met name bijvoorbeeld voor al het leven op aarde voor zover ze in hun dagelijks ritme daarvan afhankelijk is. Wat betreft dat ritme doet zich bijvoorbeeld een upstream en een downstream voor.

Hoewel er sprake is van verschillende samenhangen en corresponderende feiten, doet zich de vraag voor hoe ons zonnestelsel zodanig functioneert dat wij dit vanuit de aarde kunnen waarnemen. We spreken dan ook in deze over een heliocentrische- en geocentrische benadering. Beide benaderingen hebben recht van spreken en de vraag doet zich voor hoe we beide benaderingen kunnen integreren. Ze als tegensprekende benaderingen weerleggen doet tekort aan de werkelijkheid. Nog meer als we belanden in een zinloze discussie over de enig mogelijk ware zienswijze.

Het voorbeeld, waarin de aarde om de zon draait, is gestoeld op kwantitatief onderzoek, analoog aan de empirische cyclus, waarbij het causaliteitsbeginsel en de correspondentie eis het uitgangspunt is. Het voorbeeld waarin de zon om de aarde draait, is gestoeld op kwalitatief onderzoek, analoog aan de fenomenologische cyclus, waarbij werkzame samenhangen en de coherentie eis het uitgangspunt van onderzoek is. Beide benaderingen sluiten aan bij de wijze waarop de werkelijkheid zich werkelijk laat zien.

Hoewel de feiten in beide situaties reëel zijn, zijn de conclusies verschillend en sluiten ze elkaar schijnbaar uit. De empirische cyclus en de daaruit voortkomende conclusies, hebben in deze tijd het primaat*. Dat wil zeggen dat het idee dat de zon om de aarde draait daarmee kan worden verworpen. Dat maakt het desondanks niet minder reëel dat de waarnemer de zon om zich heen aan zich voorbij ziet trekken.

We zijn met de empirische werkwijze ver gekomen, maar we worden ons nu bewust dat dit op vele terreinen tot dilemma's leidt, als het gaat om de balans tussen bijvoorbeeld kwaliteit en kwantiteit in beroepsuitoefening en dienstverlening. In onze optiek is de fenomenologische cyclus en daarmee de kwalitatieve wetenschap als tegenhanger van de empirische wetenschap even zo goed van belang.

Beide kun je je voorstellen als twee zijden van eenzelfde medaille. Wij zien het als onze uitdaging om deze twee (te denken en te hanteren) zijden functioneel complementair aan elkaar te laten zijn, om ze met elkaar in `functie´ te brengen. Dit is de essentie van het
functionele paradigma en de opgave voor de wetenschap van de toekomst.

Met andere woorden: De dagelijkse actualiteit laat zien dat er wezenlijke dilemma's zijn (zoals verontreiniging, energietekort, verhongering, uitdroging, etc.) waarin we zien dat deze twee optieken en de daarmee samenhangende onderzoeksmethoden, niet in balans met elkaar zijn. Dit zien we in onze directe omgeving bijvoorbeeld aan de achteruitgang van de kwaliteit in de zorg, in het onderwijs, in de voeding en in de kwaliteit van diverse producten, zoals kleding, die we dagelijks kopen.

Research dynamics kent en-en denken in plaats van of-of denken, er is geen betere zijde aan een medaille. Beide zijden, in balans, maken de medaille. Om dit te bereiken denken en werken we in en vanuit een systeemdynamisch uitgewerkte action research methode. Vanuit beide wetenschapsmethoden zoeken we naar een integrale benadering van de werkelijkheid.

Dit vraagt van de onderzoeker het ontwikkelen van aanvullende competenties. Daarmee is hij in staat   om te onderzoeken hoe het afzonderlijke deel zich kan verhouden tot het geheel, als ook hoe het geheel zich kan verhouden tot aan de orde zijnde delen. Het doel van artesS is nu om binnen het concept van Bildung deze competenties middels trainingen te ontwikkelen.

De Action Research methode kent 16 stappen. We hanteren verschillende onderzoeksstrategieën, die afhankelijk van de insteek van het onderzoek, op verschillende manieren ingezet kunnen worden, bijvoorbeeld close reading en distant reading, problembased research of processbased research.

*Peursen, C.A. van, `Cultuur in stroomversnelling´, Agora-Kampen 2005
Research dynamics in de praktijk:
Gemeente Veghel - Burgerparticipatie; Balans tussen overheid en burger, zie hier de modellen.

Spanningsveld tussen kwaliteit en kwantiteit in de verpleegkunde, zie hier het artikel

Ondersteuning binnen uw praktijk:
Neem vrijblijvend contact met ons op via info@artes-sophiae.com


Comments