portal of artes Sophiae‎ > ‎home‎ > ‎

SYSTEM DYNAMICS

...de werkelijkheid van het idee is dat de werkelijkheid het idee niet is...
Binnen artesS gebruiken we systeemdynamiek als een vorm van kennismanagement. Het is een manier om kennis te ontwikkelen, te borgen, te combineren, te delen en toe te passen.

Systeemdynamiek is een wetenschappelijke discipline. Ze kent een kwantitatieve tak en een kwalitatieve tak. Aan de ontwikkeling van de kwantitatieve tak heeft onder andere Jay Forrester bijgedragen toen hij doceerde aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Binnen artesS werken wij aan het inrichten en vormgeven van de kwalitatieve tak.

De kwalitatieve tak probeert hetgeen je kan denken zodanig in een simplex model te visualiseren, dat je daarmee de complexe werkelijkheid kan onderzoeken. Onze modellen worden allemaal volgens een tot nu toe, proefondervindelijk, ontwikkeld grondpatroon (archetype) ingericht. 

Aangezien alle modellen van artesS volgens dit grondpatroon zijn ingericht, kun je verschillende concepten met elkaar in verband brengen en kan je daardoor effectief werken aan kennismanagement en aan kennisintegratie.

We richten systeemdynamiek in vanuit een drieledige structuur: systematiek, methodiek en logiek.

De systematiek bevat alle regels en wetten van het systeem, de logiek betreft de werkelijkheid en de praktijk. De methodiek is de manier om zowel de systematiek te (leren) hanteren in de werkelijkheid als wel de werkelijkheid te onderzoeken m.b.v. de systematiek.

Systeemdynamiek is daarmee het vak, de discipline, waarmee we de werkelijkheid onderzoeken, in beeld brengen, begrijpen en toepasbaar maken, voor zowel mens (human dynamics) als organisatie (organisation dynamics).

 

 English


... the reality of the idea is that the reality is not the idea ...

Within artesS we use system dynamics as a form of knowledge management. It is a way to develop, validate, combine, share and apply knowledge.

System dynamics is a scientific discipline. It has a quantitative branch and a qualitative branch. Among others Jay Forrester contributed to the development of the quantitative branch when he taught at the Massachusetts Institute of Technology (MIT). Within artesS we work on designing and shaping the qualitative branch.

The qualitative branch tries to visualize what you can think in a simplex model, in such a way that you can investigate the complex reality. Our models are all set up according to a hitherto, experiential, developed ground pattern (archetype). 

Since all models of artesS are designed according to this ground pattern, you can find a connection between different concepts and as a result you can effectively work on knowledge management and knowledge integration.

We structure system dynamics from a threefold structure: systematic, methodic and logic.

Systematic contains all the rules and laws of the system, logic concerns the reality and the practice. Methodic is the way to learn to handle the systematics in the reality and to investigate the reality by using the systematics.

System dynamics is therefore the profession, the discipline, with which we investigate, visualize, understand and make reality applicable to both people (human dynamics) and organisation (organisation dynamics).
Voor meer informatie over systeem dynamiek, klik hier

Voor de filosofische onderbouwing, klik hier

Voor diegene die de systematiek wil bestuderen, klik hier voor het theorieboek

Voor diegene die ter kennismaking systeem dynamiek wil leren, klik hier voor het leerboek.

https://sites.google.com/a/artes-sophiae.com/artes-sophiae/home/home/system-dynamics-het-systeem/system-dynamics-systematic-methodic-logic-drie-%20ledige-dynamiek.jpg