Education 'artes sophia'

Het opleidingsinstituut voor systeemdynamisch leren denken en werken.

Artes Sophiae: researching by a dynamic method.  
Meta-hodic: walking the arts of the Sophia.  Sophisticated: generating the art of 'Bildung'.

Building: blossoming personal and professional abilities and skills.  Interactional: actualising system dynamic tools.  System dynamics: integrating as the state of art in knowledge.

Integral holons: exploring the theoretical and practical possibilities.  Innovative attitude: serious gaming in learning by doing.  Permanent education: provoking successful entrepreneurs.

Originality: processing human potentials.  Potentiality: working hard in love and happiness.  Organically: developing holotropic concepts for the best of all.

Scholing in een veelzijdige methodologie.

 

ArtesS biedt in de eerste plaats instrumenten om op verschillende niveaus en binnen verschillende disciplines de ontwikkeling van vermogens op gang te brengen.
 
Hoe kunnen nu deze instrumenten in een extensieve opleidingssituatie in het kader van een post-hbo traject vruchtbaar ingezet worden om het ervaringsgerichte leren te ondersteunen?
 
Daartoe is het action-research traject ontwikkeld in een helder systeemdynamisch kader met duidelijk te onderscheiden stappen: open dating, axial dating, conceptual dating en functional dating.
 
Principieel wordt een leergang nagestreefd waarbij zowel studenten als docenten bewust een leerproces doormaken. Dat kan alleen als het leerproces zowel vanuit het leren kennen als het leren kunnen, zowel vanuit de theoria als vanuit de praxis gestalte krijgt in een vorm van onderzoekend leren en lerend onderzoeken.
 
Het doel van deze opleiding is mensen die met mensen werken instrumenten en methodes aan te bieden om in zichzelf een lerende / onderzoekende houding op gang te brengen. Wezenlijk in deze ambachtelijke leergang is, dat de deelnemers hun zelfontwikkeling in relatie tot de ander en of het andere ter hand dienen te nemen en wel op onderscheiden niveaus: het ware, het schone en het goede.
 
Dat vraagt om een heldere handelingsgerichte methode waarin zowel een objectbetrokken als een subjectbetrokken route is ontwikkeld, waarin zowel de begripsvorming als de beeldvorming in heldere stappen uitgewerkt kan worden.
 
Zo een leerroute vraagt van de potentiele deelnemer op de eerste plaats bereidheid, motivatie en wilskracht om zich in een dergelijk ontwikkelingsproces te begeven. Op de tweede plaats speelt evenzeer het kunnen exploreren en vrijmaken van potentiele denkkracht. Op de derde plaats is er ruimte en tijd voor het ontwikkelen van de gevoelskracht. In deze leerroute dienen vorming van buitenaf en groei van binnenuit gerelateerd en verankerd te worden in het leerproces zelf.
 
Centrale vraag in dit leerproces: hoe helpen professionals zichzelf en anderen in hun ontwikkeling vanuit een intrinsieke motivatie en wel zo doeltreffend mogelijk?
 
Dat vraagt om een beweeglijk systeemdynamisch denken tussen kennis en kunst, tussen het wat en het hoe. Zowel begrippelijk denkend vanuit een objectbetrokken stockbenadering (leerinhouden) als wel beeldelijk denkend vanuit een subjectbetrokken flowbenadering (leerprocessen).
 
Kennis verandert snel. Het ontwikkelingstempo in allerlei disciplines is enorm toegenomen. Hoe nu kwantiteit aan kwaliteit te paren? Vanuit deze vraag is het instrument ontwikkeld om te leren denken en werken in een open systeem model: de kunst van kennis. De kunst van kennis berust op een systeemdynamisch gefundeerde vorm van kennismanagement.
 
Een beweeglijk denken, een speels voelen en een creatief willen kunnen zich uitleven op een dynamisch (dynagram) en een statisch speelveld (diagram).
 
Het denkvermogen ontwikkelen vraagt zowel aandacht voor analytische als synthetische vermogens, zowel voor het kunnen denken in begrippen als het kunnen denken in beelden, zowel voor het causale als het analoge denken.
 
Daartoe biedt artesS een keur aan praktisch te oefenen methoden: action research, close reading, distant reading, probleemgericht onderzoek (empirische cyclus) en procesgericht onderzoek (fenomenologische cyclus).

De verhouding tussen systeem dynamiek en bildung.

Zie duogram: karakteristieken van de leergang.

Bildung en systeem dynamiek vormen elkaars tegendeel. Het hart van bildung is systeemdynamiek, zonder systeem dynamiek kan men geen vorm geven aan bildung. Het hart van systeem dynamiek is bildung, zonder bildung kan men geen vorm geven aan systeem dynamiek. 

Formeel gesproken zijn bildung en systeem dynamiek open concepten zonder specifieke bepalende inhouden. Ze krijgen hun nadere concretisering wanneer zowel een discipline als een persoon in beeld komen en daarmee de professie en de professional. 

Bildung disciplineert enerzijds de professional middels systeem dynamiek en Systeem dynamiek disciplineert anderzijds de professie middels bildung.  Systeem dynamiek expliceert de vorming van de professional en bildung expliceert de groei van de persoonlijke ziel-gerelateerde professie.

Op deze wijze ontstaat een leergang waarin disciplines systeem dynamisch uitgewerkt kunnen worden en bildung zorg draagt professie en professional te doen verhouden, middels het relateren van groei en vorming. 

In een diagram uitgewerkt: Systeem dynamiek (N), bildung (Z), polaire as, 
professie (W), professional (O) duale as, 
persoon (ZW), discipline (NO) plaats as, 
groei (ZO), vorming (NW), impuls as. 

Het midden artesSophia alwaar de leergang leerstof aan levenstof wil verbinden. 
Hetgeen zichtbaar maakt de dynamiek tussen beelden (zw) en begrijpen (nw), in beweging komend (zo) en bewogen wordend (no).

Systeem dynamiek en bildung, discipline en persoon, professional en professie, vorming en groei, dienen zodanig verweven te worden, dat er een werkend en werkzaam geheel in functie mag treden, daar waar het er toe doet, ontwikkeling en inwikkeling entamerend. 

Gezien het feit dat de website van meet af aan werd dooraderd van dit tegendelige goud, kan men gevoegelijk spreken van een altijd durende verhouding. Deze verhouding dient als een verhouding vervolgens in een gedegen opleidingstraject nader geconcretiseerd te worden , middels concrete structurele stappen, fasen, die tijd en ruimte verlenen aan hetgeen zich mag ordenen in de dynamiek tussen, groei en vorming, professie en professional, persoon en discipline, bildung en systeem dynamiek. 

Dit tegendelige weven vanuit een discipline en vanuit een persoon is niet mogelijk zonder een veld waarop dit gestalte mag krijgen: de persoon brengt zowel zichzelf als zijn discipline in beeld en dientengevolge tot begrip. Begrijpen en beelden, opponerend en participerend denken, leren en werken, expliciteren en impliceren 'het veld tout court'. 

Dit veld is nader te expliciteren voor zover de vraag gesteld mag worden naar de betreffende spelers, speelregels, spelregels en het betreffende speelveld. Ze vormen het huidige en toekomstige speelveld waarop het geest-zelf zich vermag te doen ontwikkelen en inwikkelen, te doen groeien en vormen.

Deze scholingsweg, gebaseerd op wederkerige en in wisselwerking tredende verhoudingen, wordt expliciet uitgewerkt. Deels voor gebruik binnen artesS verband en deels wordt deze scholingsweg benut in het kader een ambachtelijke leergang systeem dynamiek.

Tijdens deze scholingsweg wordt gepoogd de voelende kenvermogens van de ziel, logisch, methodisch en systematisch te ontwikkelen door de ervaringen, die aan de individuele levenspraktijk worden ontleend, systeem dynamisch in beeld te brengen. 

Theoretische inwikkeling en praktische ontwikkeling, vorming en groei, komen in een wisselwerking tot leven, daar waar je zelf in praktijk bent.

Zo is er aan de ene kant sprake van een ‘Praktijk-in-theorie’, ondersteund met een theorieboek en is er aan de andere kant sprake van een ‘theorie-in-praktijk’, ondersteund met een praktijkboek… …maar er is dus ook een praktijk-in-jezelf / jezelf-in-praktijk, dat ondersteund kan worden met een leerboek. 

Dit ‘praktijk-in-jezelf / jezelf-in-praktijk’ is gestoeld op ‘jou-in-wording’. Het ‘in-wording-zijn’ veronderstelt een herkomst (waar ik vandaan kom) en een toekomst (waar ik heen ga). De mate van jouw zelfrealisatie in de tijdspanne van verleden-heden-toekomst, bepaalt de mate waarin je systeem-dynamieken zult kunnen detecteren en hanteren. 

De wisselwerking tussen de ‘praktijk-in-jezelf’ en het ‘jezelf-in-praktijk’ brengen, bepaalt hoe je de theorie over systeem dynamiek en de praktijk van systeem dynamiek met elkaar kunt verbinden en verinnerlijken, teneinde zinvolle functionele handelingen te verwerkelijken, dat wil zeggen, werkzaam te doen worden. 

De verhouding tussen leerling en leraar.

Het betreffende dynagram toont een meerledige dynamiek tussen leraar en leerling:

Elke leerling is ook een leraar. 
Alle leerlingen en leraren leren van en met elkaar door elkaar te inspireren en te stimuleren.
In het dynagram is dan ook geen rechtlijnigheid te zien, maar een verbindend en voortdurend proces als één organisch geheel.
Een scholingsweg die verbindt en waarbij het onophoudelijk ‘stroomt’.
Alleen door in te wikkelen (naar binnen te gaan) kan je ontwikkelen.
Door te ontwikkelen kan je je weer op een dieper niveau inwikkelen om vervolgens weer te ontwikkelen enz.
Altijd in relatie tot de ander.

In het navolgende wordt het woord ‘tonen' gebezigd, hiermee wordt gedoeld op het spiegelen naar elkaar toe. Je bent leraar en leerling. Het gaat om die wisselwerking. Je hebt allemaal voor elkaar een ‘voorbeeld’ functie. Een voorbeeld wat jou al dan niet inspireert. Zowel van de lichte als de schaduwkanten van de ander leer je. Alles wat jou getoond wordt,  is op enigerlei manier ook voor jou bedoeld. Om er iets mee te doen of te laten.

Wisselwerking tussen Oost en West

Oost: Het zelf is als een spiegel voor het zelf van de ander.
In het zelf van de ander herken je je eigen zelf.

West: De ander weerspiegelt zichzelf opdat de ander zichzelf in al zijn of haar facetten al dan niet kan herkennen.

ZO – NW

- De leerling leert. Toont de meester wat er geleerd wil worden.
- De meester leert. Toont en leert de leerling hoe en wat er vanuit een ik-besluit geleerd kan worden.
- De leerling is een leerling en leraar voor de meester opdat de meester als leerling een leraar kan zijn voor de leerling.
- De meester is een leerling en leraar voor de leerling opdat de leerling als leerling een leraar kan zijn voor de meester.

ZW – NO

- De gezel leert. Toont de grootmeester wat een ingewijde nodig heeft.
- De grootmeester leert. Toont de gezel hoe toegewijd te zijn aan aan de ander.
- De gezel is een leerling en leraar voor de grootmeester opdat de grootmeester als leerling een leraar kan zijn voor de gezel.
- De grootmeester is een leerling en leraar voor de gezel opdat de gezel een leraar en leerling voor de grootmeester kan zijn.

Z- N

- Leerling en gezel ontwikkelen door inwikkeling een ik-besluit
- Meester en grootmeester ontwikkelen door een voortdurende inwikkeling en ontwikkeling een wij-besluit

Elkaar inspireren en stimuleren samengevat. 

- De leerling inspireert en stimuleert door de impuls van het ik- besluit te volgen en zijn/haar unieke weg te volgen.
- De gezel inspireert om gestaag door te gaan, te blijven leren in het eigen ritme om zichzelf te genezen.
- De meester inspireert en stimuleert het systeem dynamisch leren en de innerlijke leraar/meester te vinden.
- De grootmeester die toegewijd is aan de ander en aan zichzelf inspireert en stimuleert elke leerling om toegewijd te blijven aan zichzelf en aan dat wat ieder (luisterend naar zijn zielsopdracht) op enig moment te doen staat.
https://sites.google.com/a/artes-sophiae.com/artes-sophiae/opleiding/170511-artes-opleiding-inrichting-curriculum.jpg

https://sites.google.com/a/artes-sophiae.com/artes-sophiae/opleiding/dynagram-human-dynamics-bildung-interferentie-veld-leraar-leerling.jpg

https://sites.google.com/a/artes-sophiae.com/artes-sophiae/opleiding/system-dynamics-bildung-education-artes-sophia-leeractiviteiten.jpg

https://sites.google.com/a/artes-sophiae.com/artes-sophiae/opleiding/system-dynamics-bildung-education-artes-sophia-mentale-operaties.jpg

https://sites.google.com/a/artes-sophiae.com/artes-sophiae/opleiding/system-dynamics-bildung-education-artes-sophia-karakteristieken-leergang.jpg

https://sites.google.com/a/artes-sophiae.com/artes-sophiae/opleiding/system-dynamics-bildung-education-artes-sophia-ambachtelijke-leergang-graduatie-fases.jpg

https://sites.google.com/a/artes-sophiae.com/artes-sophiae/opleiding/system-dynamics-bildung-education-artes-sophia-achtledig-leraar-leerling.jpg

https://sites.google.com/a/artes-sophiae.com/artes-sophiae/opleiding/system-dynamics-bildung-education-werken-dictogram.jpg