Kernwaarden

Artes Sophiae is ingericht conform een netwerk organisatie; trainingen en opleidingen worden uitgevoerd door zelfstandig gevestigde professionals die in interdisciplinair verband samenwerken.

 

De inhoudelijke kwaliteit van training en opleiding is systeem dynamisch gevalideerd. Dit houdt in, dat de kennis die overgedragen wordt of de kennis waarop een training gebaseerd is, berust op systeem dynamische grondslagen (onderbouwd vanuit de kentheorie). De grondslagen, de methode en de bruikbaarheid van het systeem dynamische model is op haar beurt weer getoetst aan vigerende modellen uit diverse wetenschappelijke disciplines. Om dit direct toe te passen zijn de kernwaarden van artes Sophiae hieronder systeem dynamisch in kaart gebracht.

Kernwaarden artes Sophiae                                           Earth Charter Nederland
https://sites.google.com/a/artes-sophiae.com/artes-sophiae/over-ons/kernwaarden/20120319-kernwaarden-ad4-v1-avbm.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/artes-sophiae.com/artes-sophiae/over-ons/kernwaarden/131211-16%20principles%20of%20the%20earth%20charter-ad4-v1-avbm.jpg

De kracht van een systeem dynamisch model komt pas tot zijn recht door het vermogen te trainen, onderscheiden modellen uit diverse disciplines, compatible te leren denken en werken. Daartoe wordt het aanbod opgesplitst in twee stromen. Die voor 'users'  (artes-fronesis) en die voor 'builders' (artes-sophiae), vandaar het onderscheid tussen training en opleiding, zie aldaar.

 


De professionele uitvoering van training en opleiding wordt hier uitgeschreven in een gedragscode waaraan elke zelfstandige professional binnen artes Sophiae zich dient te houden. De gedragscode is opgebouwd uit de volgende 4 sleutelbegrippen: Integriteit, Objectiviteit, Onafhankelijkheid en Vertrouwelijkheid.

Uiteraard is vakbekwaamheid in het systeem dynamische erfgoed een eerste vereiste.

 

Integriteit

 

Integriteit is het naar eer en geweten denken en handelen. Hier worden 4 aspecten belicht waaraan een professional moet voldoen.

 

1. Mate van zelfkennis

Weten wanneer je deskundigheid, respectievelijk professionele en/of persoonlijke grenzen bereikt zijn. Het omgaan met je beperkingen in die zin dat je naar eer en geweten kunt blijven handelen. Naast het wat wordt het wie bemiddeld door een hoe. Een professional blijft leerbaar.

 

2. Mate van onschendbaarheid

Met een zuiver geweten kun je trachten zuiver te handelen, hierbij is het van belang verkeerde situaties, personen of gedragingen te vermijden. Indien onverhoopt toch een schending plaats vindt inzake de gedragscode dan dient de beroepsbeoefenaar zelf of een collega hiervan melding te maken. Dit vergt moed en kracht, zonder een integer geweten kan dat niet of zeer moeizaam tot stand komen.

 

3. Mate van bezonnenheid

Zorgvuldig en voorzichtig handelen; in de praktijk komt dit o.a. tot uiting wanneer de beroepsbeoefenaar uitspraken doet jegens de cliënt. Bij voorzichtig en zorgvuldig handelen wordt uitsluitend bij redelijke tot hoge mate van zekerheid uitspraak gedaan. Hierbij dient de beroepsbeoefenaar volledig achter zijn uitspraak te staan en zijn redenatie op grond van argumenten te kunnen onderbouwen.

           

4. Mate van zuiverheid

Een rechtvaardige en oprechte persoonlijkheid dient naar eer en geweten te handelen. De zuiverheid van de beroepsbeoefenaar is van groot belang in het dagelijks handelen, de beroepsbeoefenaar streeft naar een optimaal resultaat, mede op basis van zijn verworven hard skills en soft skills.

Comments