Organogram

Ook in een gezamenlijke voortgang blijft een ieder verantwoordelijk voor haar snelheid; samen bewerk je een voortgang die verder gaat dan ieder op zich kan bereiken. Alleen gaat het misschien sneller, maar samen kom je zeker verder. 
https://sites.google.com/a/artes-sophiae.com/artes-sophiae/over-ons/organogram/140912-exploring-potentials-bildung-ad4-v1-avbm.jpg

https://sites.google.com/a/artes-sophiae.com/artes-sophiae/over-ons/organogram/2014-01-03-organisation-structure-trust-ad4-v1-avbm.gif
https://sites.google.com/a/artes-sophiae.com/artes-sophiae/over-ons/organogram/Organisatie-structuur-trust.gif

https://sites.google.com/a/artes-sophiae.com/artes-sophiae/over-ons/organogram/Organisatie-structuur-bestuurlijke%20verhoudingen-2.gif
https://sites.google.com/a/artes-sophiae.com/artes-sophiae/over-ons/organogram/Organisatie-structuur-bestuurlijke%20verhoudingen-2.gif

https://sites.google.com/a/artes-sophiae.com/artes-sophiae/over-ons/organogram/Organisatie-structuur-Projectmatrix%20co%C3%B6peratie-3.gif
https://sites.google.com/a/artes-sophiae.com/artes-sophiae/over-ons/organogram/Organisatie-structuur-Projectmatrix%20co%C3%B6peratie-3.gif

https://sites.google.com/a/artes-sophiae.com/artes-sophiae/over-ons/organogram/Organisatie-structuur-projectmatrix%20of%20the%20foundation.gifhttps://sites.google.com/a/artes-sophiae.com/artes-sophiae/over-ons/organogram/2014-01-03-organisation-structure-cost-structure-ad4-v1-avbm.gif
https://sites.google.com/a/artes-sophiae.com/artes-sophiae/over-ons/organogram/Organisatie-structuur-kosten-4.gif

https://sites.google.com/a/artes-sophiae.com/artes-sophiae/over-ons/organogram/Organisatie-structuur-financiele-verwerking-4a.gif


https://sites.google.com/a/artes-sophiae.com/artes-sophiae/over-ons/organogram/131129-complement%20ways%20of%20working-ad4-v1-AVBM.gif
https://sites.google.com/a/artes-sophiae.com/artes-sophiae/over-ons/organogram/131129-complement%20ways%20of%20working-ad4-v1-AVBM.gif

https://sites.google.com/a/artes-sophiae.com/artes-sophiae/over-ons/organogram/Organisatie-structuur-klusje-learning%20by%20doing-5a.gif

https://sites.google.com/a/artes-sophiae.com/artes-sophiae/over-ons/organogram/131220-incubator-ad4-v2-avbm.jpg
https://sites.google.com/a/artes-sophiae.com/artes-sophiae/over-ons/organogram/131220-incubator-ad4-v2-avbm.jpg
The images behind the text What and Who in the hologram Incubator Matrix above, can be found here:
Who - changemanagement
What - functional paradigm

https://sites.google.com/a/artes-sophiae.com/artes-sophiae/over-ons/organogram/140916-invent-to-learn-elements-of-a-good-project-ad4-v1-avbm.jpg
https://sites.google.com/a/artes-sophiae.com/artes-sophiae/over-ons/organogram/140916-invent-to-learn-elements-of-a-good-project-ad4-v1-avbm.jpg

https://sites.google.com/a/artes-sophiae.com/artes-sophiae/over-ons/organogram/Organisatie-structuur-OHWO-5b.gif
https://sites.google.com/a/artes-sophiae.com/artes-sophiae/over-ons/organogram/Organisatie-structuur-OHWO-5b.gif

https://sites.google.com/a/artes-sophiae.com/artes-sophiae/over-ons/organogram/131129-documentaire%20informatie-ad4-v1-AVBM.gif
https://sites.google.com/a/artes-sophiae.com/artes-sophiae/over-ons/organogram/2013-11-18-organisatie-structuur-documentregistratie%20NAS-ad4-v1-AVBM.gif


Uitleg Organogrammen.
Gezien het feit dat we een platte zelfsturende organisatie zijn, hebben we in de loop van de tijd, specifiek voor intern gebruik, in beeld gebracht, hoe we willen reilen en zeilen. Onderstaand kunt U achtereenvolgens de uitleg van deze organogrammen vinden. Waar mogelijk proberen we de uitleg zo kort mogelijk te houden. Met enige kennis van zaken spreken sommige grammen voor zich. De meest wezenlijke posities zijn systeem dynamisch gevalideerd, evenwel hebben we de vrijheid genomen in deze organogrammen er wat speelser mee om te gaan, gezien het unieke van elke organogram. Het staat U vrij er kennis van te nemen, veel genoegen bij het lezen. 


Organogram Bildung.
Het organogram Bildung, met als ondertitel exploring potentials, poogt in beeld te brengen hoe wij in onze artesS organisatie, conform ons manifest, te werk willen gaan, zowel naar binnen als naar buiten toe.

Centraal in dit organogram staat bildung, voor ons betekent dat, dat werken aan een systeem dynamische professionalisering impliceert, dat je evenzeer dient te werken aan je persoonlijke ontwikkeling en je hoogst persoonlijke roeping. Wat maakt dat je binnen artesS aan de slag wilt?
Wat kan jij wat niemand anders dan jij in ons verband vermag vorm te geven?

Vooreerst vraagt dat een zoekende en onbevangen grondhouding. Een grondhouding waarin permanent je zelf doen leren centraal staat, dat wil zeggen een autodidactisch en zelf sturend leer- en onderzoeksvermogen. Daartoe kan je de website met al zijn informatie, teksten en modellen, naar eigen believen nutten. Je dient zelf je eigen leerroute inzake systeem dynamisch denken en werken te ontwerpen.

Dat kan al naar gelang je talenten en competenties meer of minder een langere adem vergen. De ervaring leert, dat hardlopers doodlopers zijn. Systeem dynamisch leren denken en werken vraagt een boven persoonlijke attitude waarin een wederkerige relatie bestaat tussen werken aan je zelf en werken aan systeem dynamiek en vooral ook werken aan een geheel andere benadering van denken, een denken in beelden én begrippen.

Wie in dit labyrinth haar weg leert te vinden, spint en weeft haar eigen levensdraad, de spreekwoordelijke draad van Ariadne. Om al onderzoekend en lerend ooit het halfwezen tussen logos en mythos te mogen begroeten. In ons perspectief dient dit halfwezen in ons en door ons zelf geheeld te worden.

Dat vraagt het kunnen onderscheiden en het willen verbinden van het bovenpersoonlijke en het onderpersoonlijke, het bewuste en het onbewuste, het geziene en het ongeziene, het gekende en het ongekende. Als onderzoekende ben je immers altijd onderweg vanuit een niet weten, als een OEN: onbevangen en nieuwsgierig.

Er is zeer veel te vinden en nog veel meer vorm te geven in en op deze website, welk talent breng je mee en wil je al doende tot een volwaardige competentie ontwikkelen, ten dienste van je zelf, de artesS organisatie en vooral ook ten dienste van de ander en het andere.

Je dient dus vooreerst hoogst persoonlijk je eigen leerroute te ontwikkelen als het gaat om interdisciplinair en intradisciplinair denken en werken. Vanuit welke discipline en optiek focus je op kennisintegratie en binnen artesS verband op een verder te ontwikkelen kwalitatieve systeem dynamiek? In die mate wordt je een maatje met en voor anderen binnen artesS.

We willen graag potentials ontmoeten en begroeten, die willen meewerken aan het vormgeven van een systeem dynamisch gefundeerde kennisintegratie, vanuit tal van disciplines en dito optieken. Je dient bereid te zijn paradigmatisch overstijgend te denken en te werken, zowel analytisch als synthetisch, zowel begrippelijk als beeldend, zowel empirisch als fenomenologisch, kortom je wil het vermogen ontwikkelen om te onderscheiden en te verbinden.

Wat heb je in huis en wat wens je verder te ontwikkelen, alleen en met anderen binnen artesS verband, dat kan in de klasjes, de werkgroepen, de leerwerkplaatsen die we met elkaar vormen en uitbouwen. Niets op deze website vormt het spreekwoordelijke einde, we blijven altijd hypothetisch her-onderzoekend, evenwel altijd op basis van feiten en argumenten, fenomenen en redeneringen, die altijd vragen om een mate van correspondentie, coherentie en consistentie.

Onze slogan mag dan ook 'kennis met een harteklop' heten, hetgeen voor ons duidt op een werkelijke kennisintegratie, zowel subject betrokken met betrekking tot de persoon, het wie, als object betrokken met betrekking tot de discipline, het wat. In onze optiek zijn ze onscheidbaar verbonden in het 'hart' van 'kennisintegratie'.


Organogram hart van de artesS organisatie.
In dit organogram presenteren we de structuur van onze artesS organisatie. Deze bestaat uit vijf kamers. Met kamers zinspelen we binnen ons verband op te ontwikkelen ken vermogens. De specifieke kenvermogens hebben we ontleend aan het erfgoed van Aristoteles, die deze ken vermogens ooit introduceerde.

Aristoteles maakte een onderscheid tussen het oude weten (mythos) en het nieuwe weten (logos). Tot het oude weten (mythische paradigma) rekende hij het mannelijke weten (epistèmè) en de vrouwelijke wijsheid (sophia), tot het nieuwe weten (ontologische paradigma) rekende hij de vrouwelijke vaardigheid (technè) en het mannelijke kennen (phronèsis), zeer wel terug te vinden in techniek en wetenschap. Wanneer weet je iets en op grond waarvan? Hoe dien je te kennen, wil je ooit iets kunnen of vice versa? Wat is de grond van dit weten en of kennen, de wereld van de ideeën en of de wereld van de feiten? Hoe breng je ze op een correcte wijze in samenhang? Zodat ze vruchtbaar ingezet kunnen worden ten dienste van mens en aarde en alles wat daarop leeft.

Hoe dien je dit weten en kennen te ontwikkelen? Hoe dien je het kwalitatieve en het kwantitatieve, zowel begrijpend als beeldend te denken? Zowel fenomenologisch als empirisch in een functioneel paradigma ineen te weven tot een holografisch en holotropisch model? Hoe dien je al deze conceptueel gevormde modellen te verbinden tot een systeem dynamisch gefundeerd patroon?

Genoeg werk voorhanden, vandaar dat artesS een leerwerkplaats biedt voor explorerend talent in velerlei vorm, waar jij aan de slag wil met en voor anderen. Vanuit een eigenste bezieling uitvoering te geven aan een vormgeving die weet te verhelderen. Dat doen we altijd in project verband, met een concrete vraag, problematiek, werkend naar een concreet doel.

Zo hebben we vorm gegeven aan vele projecten, waaronder: burgerparticipatie, verbindend communiceren, vrije school pedagogiek in relatie tot de wezensleden en of de jaarfeesten, de kaardenbol (Dipsacus fullonum) als fytotherapeutisch fenomeen, Huis Wylerberg als fenomeen van kristalbouw, ontworpen door Otto Bartning,

Onderzoekend gaan we met elkaar te werk binnen de kamer artes technè, je kunt het zien als een leerwerkplaats voor concreet onderzoek in velerlei vorm. Hetgeen we aan competenties ontwikkelen, bieden we aan in workshops, met als doel al onderzoekend iets te leren hanteren en toe te passen, gegrond op systeem dynamisch gevalideerd veldonderzoek, hetgeen we benoemen met research dynamics en system dynamics. Zie voor de verdere uitwerking elders.

We richten ons binnen artesS verband specifiek op mens en organisatie, hetgeen we al doende uitwerken binnen human dynamics en organisation dynamics en wel volgens het paradigma dat ze elkaar volledig spiegelen in hun wederzijdse werking. Zie voor de verdere uitwerking elders.

We hebben jarenlang professionals, in organisatie verband en of er buiten, mogen opleiden en begeleiden als het gaat om het ontwikkelen van een systeem dynamische approach, ondergebracht in de kamer artes sophia, zie ook education artes sophia. Op dit moment zijn we vooral intern bezig het jonge talent daartoe te kwalificeren, met het oog op het inrichten van een systeem dynamische scholingsweg voor professionals in diverse organisatieverbanden. Centraal in dit alles staat de professionele en de persoonlijke ontwikkeling ten dienste van een wezenlijke cultuurwending zoals beschreven door een Ken Wilber, Ervin László en anderen.

In het midden van onze organisatie vormt artes vitae de centrale kamer waar levenskunst centraal dient te staan, zowel naar buiten toe in de vorm van bijvoorbeeld kuurweken te Frandeux, als wel ook naar binnen toe: hoe met elkaar zowel een online gemeenschap te formeren als wel ook een concreet elkaar inspirerend projectmatig werkverband. Bildung en levenskunst vormen in deze elkaars tegendeel binnen artesS verband. We werken eraan op geregelde dagen, het betreft een langzaam voortschrijdend proces waarin we nog veel hebben vorm te geven.

Met de kamer artes epistèmè doelen we op het borgen van kennis door de leermeesters, in artesS verband ressorterend onder de stichting, die leiding geven aan de leerwerkplaatsen alwaar ze weer leerling worden met de 'leraren' in spe: de leerwerkplaats, de artes technè kamer. Zo resorteren artes vitae, artes phronèsis en artes sophia onder de coöperatie, de leerwerkgemeenschap.

Organogram kernwaarden. 
In dit organogram presenteren we onze kernwaarden, die we stoelen op de waarden en normen die we willen leven: de waarden innerlijk dragend en de normen, als toetsstenen, zich er naar gedragend, in deze gesitueerd op de horizontaal, in de duale dynamiek tussen binnen en buiten. 

Op de verticaal zien we enerzijds de deugden, die we evenzeer dienen te interioriseren, vandaar gesitueerd in de onderpool, de buik, the guts. Anderzijds de idealen, gesitueerd in de bovenpool, die nog na resoneren uit de franse revolutie, het drieledige mensbeeld en de driegeleding betreffende vrijheid in het geestesleven, gelijkheid in het rechtsleven en zusterschap in het economische leven. We hebben dat verder uitgewerkt in het functionele paradigma, zie aldaar de betreffende diagrammen. De idealen, die nog verwerkelijkt dienen te worden in het leven en werken van alle dag.

Rond deze vier kardinale begrippen: waarden en normen, idealen en deugden, hebben we telkens drie of vier begrippen gepositioneerd, die enigszins schetsen hoe we deze kardinale begrippen wensen in te kleuren. 

Zie daartoe het diagram, ingebed tussen twee voor artesS wezenlijke metaforen: liefde en wijsheid. Niets of niemand weet wat dat precies is of zou moeten inhouden, we zien het dan ook als werkwoorden, die ons uitdagen, die twee metaforen tot leven te brengen, zowel naar binnen toe, in onze artesS gemeenschap als naar buiten toe, in diverse werkverbanden.

Uiteindelijk dien je ook heel praktisch vorm te geven aan een reglement en een gedragscode enerzijds en een etiquette en een co-creatie anderzijds, zie aldaar voor de sferische nuanceringen. Dit alles bij benadering, vigerend, wisselend en altijd praktiserend binnen een wijze van omgaan met elkaar en met anderen.


Organogram kennisinstituut.
In dit organogram maken we zichtbaar hoe we als kennisinstituut in wording kennismanagement willen verstaan en wel volgens het adagium van Mathieu Weggeman: kennis ontwikkelen (artes technè), kennis combineren (artes sophia), kennis borgen (artes epistèmè), kennis toepassen (artes phronèsis) en bij ons als midden kennis delen (artes vitae), vandaar dat al onze kennis free online staat, delen vormt het grote vermenigvuldigen.

In dit verband zien we ook de term users en builders, hetgeen voor ons betekent, dat we open staan voor diegenen, die het willen nutten en toepassen en voor diegenen, die echt het naadje van de kous willen weten als het gaat om kennis, systeem dynamisch onderbouwd, te combineren, lees integreren. 

In onze visie kun je zonder een open systeem model geen kennis integreren, zowel inter als intra disciplinair, zowel tussen disciplines onderling als ook binnen een discipline. Dat impliceert, dat je elke discipline van binnen uit systeem dynamisch dient in te richten alvorens je ze onderling kunt verbinden. 

Vandaar dat je op deze website meer bekende als ook wellicht onbekende disciplines ziet voorbij komen, zowel regulier als alternatief, zowel gebaseerd op kwantitatief empirisch als kwalitatief fenomenologisch onderzoek. Voor ons is niets te gek als het om kennis integratie gaat, of het nu om hersengedrag gaat of over wezensleden, oosters of westers gedachtegoed. 

We wensen de rede te verbreden en dankzij onze aanpak kunnen we complexe problemen al onderzoekend in kaart brengen alvorens te zoeken naar mogelijke antwoorden, die al of niet een way out in beeld brengen. 

Ook hier brengen we in de vier kwadranten, op de diagonale assen gesitueerd, onze vier aandachtsgebieden in beeld; enerzijds research dynamics en system dynamics en anderzijds human dynamics en organisation dynamics. Het blijft een uitdaging deze vier kwadranten te zien binnen een zelfde klasse. Let je op de afzonderlijke begrippen, dan ga je de mist in, het betreft hier wel degelijk een pogen om zowel mens als organisatie systeem dynamisch in beeld te brengen. Hetgeen niet mogelijk is zonder de vrucht van talloze disciplines ook systeem dynamisch onderzoekend in beeld te brengen en wel met behulp van het grondpatroon, de simplex, zoals we dat ontwikkeld hebben. De simplex is de spreekwoordelijke bouwsteen die we trachten te reconstrueren teneinde een complexe werkelijkheid enigszins te kunnen behappen.

Analoog aan deze vier aandachtsgebieden hebben we de vier 'modellen' van Robert Quinn in beeld gebracht, die deels ontwikkelingsgefaseerd verstaan moet worden als wel ook gezien kunnen worden als de vier wezenlijke dimensies in elke organisatie om effectief, efficiënt, flexibel en creatief te kunnen werken. Deze dimensies vragen om een aangepast instrumentarium, achtereenvolgens door Quinn benoemd als het rationele doel model (hoe effectief je doel te bereiken), het interne proces model (hoe efficiënt je doel te bereiken), het human relations model (hoe flexibel je doel te bereiken) en tot slot het open systeem model (hoe creatief je doel te bereiken), teneinde het systeem denken mogelijk te maken en wel interactief en pro-creatief (zie in dit verband ook het proefschrift van Teun Hardjono).


Organogram betreffende de Trust.
In dit organogram pogen we in beeld te brengen in hoeverre we het intellectuele eigendom inzake het artesS erfgoed kunnen onderbrengen in een Trust. Daartoe moesten we gaan bestuderen wat eigenlijk een Trust is en wat het allemaal met zich meebrengt. Al hetgeen we te weten kwamen aan heel specifieke begrippen inzake een trust hebben we hier trachten te positioneren in een artesS organogram.

Ons motto met betrekking tot het intellectuele eigendom was en is heel simpel: systeem dynamiek zoals wij dat trachten vorm te geven, is in principe van niemand, niemand kan het bezit ervan claimen, evenwel kan en mag eenieder daar naar vermogen mee aan de slag. Dat bracht ons op het idee om het intellectuele eigendom voorlopig in een stichting onder te brengen en het feit dat eenieder, mits professioneel geschoold, er mee mag werken, vorm te geven in een coöperatief verband. Zo betitelen we de stichting als de holding en de coöperatie als de werkgemeenschap.

Gezien het feit dat het oprichten van een Trust ons vermogen voorlopig nog te boven gaat, hebben we toch gemeend de belangrijke kwalificaties van een Trust te betrekken in de wijze waarop we vorm willen geven aan het onteigenen van vermeend intellectueel eigendom. In onze optiek is kennis van niemand, maar dient het ten dienste te staan van de verdere ontwikkeling van mens en aarde.

In dat opzicht bracht de bestudering van het fenomeen Trust ons zeer waardevolle inzichten die we nu al kunnen leven, ook zonder die specifieke juridisch onderbouwde rechtsvorm. Voor de specifieke begrippen verwijzen we graag naar het betreffende organogram. Met enig geduld kan men als een eerste oefening reeds de fundamentele noties in deze reconstrueren.


Organogram bestuurlijke verhoudingen.
In dit organogram brengen we op een simpele wijze een aantal bestuurlijke noties in beeld. Met name trachten we vorm te geven aan de relatie tussen stichtingsbestuur en coöperatiebestuur, zoals dat statutair is uitgewerkt in de oprichtingsstatuten. 

Men ziet daar bijvoorbeeld in hoeverre de stichting als lid van de coöperatie is opgenomen in de stemverhoudingen, daar waar het gaat om als holding richting en sturing te kunnen blijven geven aan de verdere ontwikkeling van systeem dynamiek.

Niettemin moet er ruimte zijn voor bottom up initiatieven vanuit de coöperatieleden en artesS medewerkers. Het vraagt enerzijds een omzichtig bestuurlijk manoeuvreren, maar anderzijds dient er volop ruimte te zijn voor dialoog in de breedste zin van het woord. Er moet ruimte zijn voor initiatief en verantwoordelijkheid. 

Vandaar dat heel veel kan, juist daar waar iemand er zelf de schouders onder wil zetten en niet zo zeer aan anderen dient te vertellen wat ze wel of niet moeten doen. Wie iets serieus wil, krijgt de ruimte dat te ontwikkelen, evenwel altijd in samenspraak met anderen, teneinde met elkaar coherent en consistent vorm te geven aan hetgeen artesS voorstaat, het ontwikkelen van een systeem dynamisch instrumentarium ten dienste van kennisintegratie.

Gezien de aard van dit streven is er dus wat betreft kennisintegratie niet alleen nog heel veel mogelijk maar juist en vooral ook heel noodzakelijk, want we staan pas aan een heel summier begin wat dat betreft. Het zal spreekwoordelijk nog 'eeuwen' duren voordat we deze geatomiseerde kennisontwikkeling weer enigszins kunnen synthetiseren tot inzichtelijke en hanteerbare holons. 

We zijn er inmiddels achter dat niets maar dan ook niets in deze werkelijkheid op zichzelf staat. Het aloude adagium dat alles met alles samenhangt, hebben we eeuwenlang terzijde geschoven om terecht eerst zicht te krijgen op de allerkleinste details en nog zijn we er niet. Geen probleem, we kunnen voort met deze zoektocht naar al die relevante bouwstenen in dit complexe geheel, evenwel kunnen we niet zo maar op grond van wat causale relaties een complex systeem even op orde brengen en of bijsturen, dat vraagt een andere wijze van denken.

Dat andere denken begint hier en nu niet alleen in de wijze waarop we onderzoek doen, maar juist en vooral in de wijze waarop we vorm wil geven aan het eigen organisatorische handelen. Dat komt niet zo maar tot stand, dat vraagt oefening en vooral een een open en onbevangen grondhouding, waarin men nieuwsgierig is naar de ander en het andere. Want niet zozeer het eigen gelijk moet bevochten worden, als wel het kunnen verstaan wat de ander en het andere mij wil laten zien. Hoe dat onderscheid maar eerst geduldig en fijnzinnig trachten te achterhalen om vervolgens samen te gaan zoeken hoe het onderscheidene te kunnen verbinden tot een werkend geheel, waardoor een meerwaarde ontstaat die vervult.

Hoe kun je je bestuurlijk zo verhouden dat er een win win situatie ontstaat waarin het geheel meer is dan de som der delen. Dat vraagt om een oprecht oefen, vandaar dat werken in teamverband binnen artesS heel centraal staat. We ervaren ondanks eventuele strubbelingen zeer wel juist ook de bezieling die in het samen werken aan een project zeer wel kan op wieken en een hoge vlucht kan maken met dito resultaten. 

Vandaar ons adagium alleen kan je misschien wel sneller aan de slag, maar als team kom je gegarandeerd verder met het project dan in je eentje, we noemen dat co-creatie. In de hele bestuurlijke opzet vind je teamwork als de fundamentele motor voor een door eenieder te dragen beleid. Ook hier niet zozeer alleen deling en verdeling van taken en rollen, maar juist en vooral het streven te werken aan draagkracht, want wil er iets slagen dan zal eenieder daar op haar wijze de schouders onder mogen zetten.

In deze streven we naar een platte zelf sturende organisatie waarin juist op grond van een individuele ik kracht toch een gedeelde wij-ruimte kan ontstaan waarin bezieling en teamwork eenieder doet slagen in haar allereigenste verlangen iets wezenlijks tot stand te brengen.


In dit organogram hebben we een aantal simpele maar wezenlijke grammen verwerkt, die we reeds systeem dynamisch hebben uitgewerkt en hun dienst in tal van verbanden hebben bewezen. Zoals het model met betrekking tot het denken, voelen, willen en handelen in relatie tot het drie en vierledig mensbeeld.

Dit model hebben we dan in het kwadrant van de uitvoering aangevuld met een viertal begrippen eindigend op baar. Op het eerste gezicht lijken ze heel veel op elkaar, want hoe onderscheid je uitvoerbaar, behapbaar en hanteerbaar van elkaar? Dat vraagt een fijnzinnig aftasten, mede in relatie tot de vernoemde zielsvermogens (willen,voelen en denken). 

Deze begrippen geven te denken, te voelen en te willen. Met name staat in de uitvoering hier het willen centraal. Het uitvoeren vraagt immers om een fijnzinnig tasten, juist en vooral in het doen trainen van je zelf en anderen. Deze begrippen zijn niet zaligmakend, in deze blijven we onderzoekend.

Zo hebben we het woord bezieling gelardeerd met de onderscheiden aspecten in het stemmen, hier instemmen, afstemmen, toestemmen en bestemmen. Dat bezieling juist en vooral kan samenhangen met een of andere vorm van stemmen, vraagt al een gevoelsmatig bewegen, aan de lezer om daar voor zichzelf maar eens stem aan te geven.

Daar waar verheldering vraagt om een doen kennen, dat evenwel niet zomaar tot stand kan komen, zien we hier een mate van je er al of niet toe bekennen, zodat je het al of niet op een gegeven moment kan herkennen, om vervolgens het al of niet te kunnen erkennen in de mate dat de helderheid aan het daglicht wil treden. 

Ben je er dan, dat hoop je dan maar, want hoe dan ook dien je je te bewegen weer eens den einder te gaan verkennen, want waar eindigt en begint elke helderheid anders dan deze weer opnieuw te doorvorsen. Zo vangt het kennen aan door maar eens rustig te gaan verkennen, maar op een gegeven moment dien je je ook ertoe te bekennen en weer kan de cirkel doorgetrokken worden, want wat vraagt het herkennen, wil je het ooit kunnen erkennen?

In de fase van de vormgeving vinden we niet zo spannende begrippen, evenwel zijn ze toch handig voor elke startende vormgever: zonder grondig onderzoek en dito toetsing kom je niet verder, maar zonder een grondig ontwerp valt er ook niet veel te realiseren, het vraagt altijd kruisbestuiving, ook al ga je van het onderzoeken naar het ontwerpen, hetgeen weer getoetst moet worden wil je het ooit kunnen realiseren. Het zijn maar heel simpele noties, maar wie daar stil bij kan staan, zonder meteen zijn neus hooghartig op te trekken kan er altijd nog aan winnen. 

Ook en vooral simpele noties kunnen werkzaam worden in elke discipline, juist daar waar chaos dreigt in de creatieve willekeur van voor elk wat wils. Er valt nog heel veel meer te vertellen, zie bijvoorbeeld de positie van de yin organen zoals de chinezen dat hebben gepositioneerd in het dynagram. Toch laten we het hierbij, elders bij de TCM grammen vind je meer over deze ingenieuze systematiek.


Organogram projectmatrix stichting. 
 


Comments