Human dynamics

Opleiding praktische menskunde

Inhoud training

Doel van de training praktische menskunde is het vergroten van je kennen en kunnen, je kennis en kunst aangaande de mens. Het is bedoeld voor mensen die met mensen werken in de meest brede zin.

De trainee gaat vanuit zijn/ haar dicipline aan de slag met het verschijnsel mens. We noemen het een verschijnsel omdat we uitgaan van wat een mens concreet en feitelijk laat zien in zijn denken, voelen en willen, zowel verbaal als nonverbaal, zowel lichamelijk, zielsmatig als geestelijk.

De training is opgebouwd in vier cycli van drie achtereenvolgende dagen. Elke cyclus start op de 1e dag met de introductie van een systeemdynamisch model aangaande de mens. In zo een model komen bepaalde theoretische concepten, systeemdynamisch uitgewerkt, aan de orde. De trainee leert spelen met 'optieken'.

Op de 2e dag dient de trainee deze concepten bestudeerd en uitgewerkt te hebben om ze vervolgens concreet toe te passen in een zelf uitgewerkte casus. Waar zie je concreet de verworven systeemdynamische inzichten oplichten in de praktische omgang met je zelf en anderen. De trainee leert spelen met 'fenomenen'.

De 3e dag staat in het teken van het 'veld'. Het veld wat we systeemdynamisch theoretisch en praktisch hebben verkend gaan we nu zelf onderzoekend ervaren. Analoog aan de gebruikte modellen, uitgewerkt in diagrammen en of dynagrammen, wordt het veld concreet in de ruimte uitgezet met behulp van een compas. Vanuit een zelf bepaalde onderzoeksvraag gaat de trainee in dit veld ervaringsgewijs aan de slag. De trainee leert spelen met 'waarnemingen en gewaarwordingen'.

De trainee kan zijn/haar concepten, modellen inbrengen. Vertrekpunt is het eigen kennen en kunnen. De ingebrachte concepten worden door de trainee in dialoog met de trainer systeemdynamisch gelinkt aan de andere modellen. Op deze wijze kan de trainee spelenderwijs zijn/haar kennis en vaardigheid uitbouwen.

Het onderzoek wordt op een methodische wijze aangeleerd. Centraal staat de action research cyclus met haar vier belangrijke velden: open dating, axial dating, conceptual dating en functional dating. Doel van de methode is het vergroten van de onderzoeksvaardigheid. De kunst om met de verworven theoretische en praktische kennis je competenties aangaande 'mensenwerk' te vergroten.

Praktische menskunde vergroot je plezier in een adequate omgang met anderen, zowel intrasubjectief als intersubjectief. Je leert de ander kennen langs de omweg van je zelf en je leert je zelf kennen langs de omweg van de ander.

Klik hier voor meer info.

Contact

Alfons Vandeursen

Mail voor info naar:

alfons@artes-sophiae.com

Accreditatie

Studiemateriaal

Studiemateriaal

Studiewijzer

Download

Flyer.pdf

Brochure.pdf

Gegevens

Open inschrijving

Organisaties en geïnteresseerden kunnen zich aanmelden. Data en tijden worden in overleg bepaald.

''De mens kent zichzelf slechts in de mate waarin hij de wereld kent; alleen binnen de wereld wordt hij zich van zichzelf en alleen binnen zichzelf van de wereld bewust. Ieder object dat diepgaand wordt beschouwd, opent een nieuw waarnemingsorgaan in ons." J.W. von Goethe