Structuur genese

Begin 2012-02-16 zijn de statuten van de stichting opgemaakt. Twee jaar verder, 2014-04-15, bogen een aantal artesS genoten zich over de vraag in hoeverre het tot nu toe ontwikkelde systeem dynamisch gerelateerde gedachtegoed weergegeven kon worden in een lineaire reeks, hetzij horizontaal, hetzij verticaal. Zou het mogelijk zijn een visuele reeks te ontwerpen, waarin de 'bouwstenen' van het grondpatroon al of niet in een meer of minder beeld-logische vorm te rangschikken? Het werd een indringende zoektocht , met alle pro's en contra's eigen aan zo een gemeenschappelijke zoektocht, zoekend naar de bepalende en of de beslissende factoren, die al of niet een inzichtelijk te onderbouwen genese, wordingsgang, zouden kunnen etaleren.

Het is ondoenlijk het hele gedachteproces, van nagenoeg een jaar, in extenso te herhalen, maar op een gegeven moment ontspon uit de gevoerde dialogen het metaforische beeld van een slang, die zich om een staf wikkelde, min of meer gelijkend op de staf van Mercurius, zij het niet van beneden naar boven verlopend, maar juist zich afwikkelend van boven naar beneden. De wordingsgang wilde uiteindelijk verbeeld worden in een verticaal, in een van boven naar beneden verlopende helix. Er zijn ook nog solide pogingen ondernomen om het te verbeelden in een horizontaal en uiteindelijk ook in een kruisvorm, maar gezien de enorme omvang van dat bestand, beperken we ons hier tot de verticale weergave.

Hypothetisch zoekend naar de bepalende elementaire vormen en werkingen, werd getracht de meest elementaire bouwstenen zodanig hiërarchisch te ordenen, dat er min of meer een beeld-logische sequentie valt te postuleren. Geen geringe klus, met name om te bepalen wat nu al of niet bepalender was in deze te formatteren reeks. In de wandelgangen spraken we steeds over de slang, in feite twee slangen, respectievelijk twee dynamieken, die zich spiraalsgewijs ontvouwden. De min of meer bepalende segmenten wisselden dan ook regelmatig van positie, totdat eenieder zich min of meer kon vinden in een tot op heden hypothetische reeks.

De metaforen slang, helix of anderszins, hoe toepasselijk ook, moesten het uiteindelijk afleggen tegen de sobere, maar toch wel juiste, kernwoorden: in deze de 'genese van een structuur', die tegelijkertijd niet mogelijk werd zonder de ordenende wetmatigheden er in te verdisconteren. Vandaar, zie elders hoe wij ordening en structuur hebben geformuleerd tot de twee basis dynamieken binnen ons streven, zicht te krijgen op het grondpatroon, teneinde kennis te kunnen integreren tot de kunst van het kennen.

Om het hier, nogmaals te mogen formuleren: Denken in verhoudingen is vormgeven aan wederkerige betrekkingen, samen komend in een verbindend patroon.

Zie het onderstaande, ondanks de ernst van onze zoektocht, toch als een speels zoekend pogen, om in beeld te brengen, wat we elders weer uitgewerkt hebben in het grondpatroon en of in de vijf grondvormen, waaruit het grondpatroon al doende is ontstaan, elders terug te vinden in de vijf grondvormen: de cirkel, het kruis, het vierkant, de driehoek en de spiraal. U vindt ze al meteen in onderstaande weergave in beeld gebracht.

Er valt heel veel uit te leggen en toe te lichten op alle segmenten van deze genese, maar feitelijk gezien, mag het beeld nu haar werk doen. Zie het slechts als één van de puzzels in de zoektocht naar een mogelijk systeem dynamisch denk- en werkraam. Voelt U bij deze zich genodigd dat wederom hoogst persoonlijk zelf zoekend en onderzoekend te ervaren, al of niet te reconstrueren, al of niet te deconstrueren, het mag, we horen heel graag van Uw bevindingen. Het gaat immers niet om het resultaat, maar om de oefening zelve als het resultaat van een voortdurende pelgrimage, niet het doel maar de weg erheen telt. Een goede afdaling toegewenst.