Systeem dynamisch denken

The spagyric art to create a comprehensive science - changing the game with system dynamics.

...how to train the hard skills of knowledge...

Artes-Sophia is het instituut waar U, op grond van Uw verworven vermogens om te kennen en te kunnen, systeemdynamisch leert denken en werken. Met als resultaat dat je als kennismanager kwantiteit paart aan kwaliteit en in staat bent diepte verbanden te scannen en te bevragen.

Breng je denken weer in beweging: met een beweeglijk denken blijf je vitaal.

Pas dan beweeg je je moeiteloos voort op een evoluerende kennisstroom.

Doen is een kwestie van denken, denken is een kwestie van doen. Een kwestie kan je verstaan als een queeste: een zoektocht tussen kennen en kunnen, tussen kennis en kunst. Met deze vier termen omvat je in een notedop het managen van kennis.

De dynamiek tussen deze vier termen kan je inzichtelijk weergeven in een open systeem model. Een model kan je verstaan als een abstracte visuele weergave van te denken verbanden. De queeste die wij ondernomen hebben is de vraag hoe je zo een model volgens rationele, systeemdynamische, regels dient te bouwen en in te richten.

Al doende hebben we een statisch veld (diagram / gerelateerd aan de ruimte) en een dynamisch veld (dynagram / gerelateerd aan de tijd) ontwikkeld en ingericht met alle mogelijke modellen uit ons kennisbereik. De vraag is hoe je nu onderscheiden modellen in een systeemdynamisch verband compatible kunt maken?

Je kunt niet zomaar verschillende modellen aan elkaar koppelen. Daartoe benut je een overkoepelend systeem volgens strikte coherentieregels. Regels die voortspruiten uit het coherentiemodel van de waarheidsvatting; zij reguleren het analytische en synthetische vermogen om respectievelijk in begrippen (consistent) en in beelden (coherent) te denken.

Het unieke van dit open systeem model is het gegeven dat je nu begrip en beeld in een visueel te denken kader, helder en duidelijk op een A4tje kunt denken en wel zodanig dat je kunt doorlinken naar alle relevante, bestaande en te ontwikkelen modellen.

Daartoe zijn posities en betrekkingen in diagram en dynagram op een begripslogische en een beeldlogische wijze gevalideerd aan de hand van rationele regels uit het erfgoed van talloze filosofen, waaronder Aristoteles, Hegel, Foucault, Ricoeur.

Een dynamische en complexe kennisontwikkeling vraagt om een adequaat instrument: de beste 'computer' zit nog altijd in je eigen systeem van denken, voelen en willen. Tenminste als je dat menselijke systeem leert hanteren op een systeem-dynamische wijze.

English

Artes Sophiae is the institute where you, based on your acquired competences to know and to being able, learn system dynamic thinking and working. As a result you will be capable, as a knowledge manager, to link quantity to quality and you are capable to scan and question deep connections.

Bring your thinking (back) in motion: with motional thinking you stay vital.

Only then you effortlessly move forward on an evolving knowledge flow.

To do is a matter of thinking, thinking is a matter of doing. A matter can be understood as a quest: a search between knowing and being able, between knowledge and art. With these four terms you include in a nutshell managing of knowledge.

The dynamics between these four terms can be displayed insightful in an open system model. A model can be understood as an abstract visual display of thinkable connections. The quest which we have undertaken, is the question how to build and decorate such a model according to rational, systemdynamic rules.

While undertaking this quest, we developed a static field (diagram / related to space) and a dynamic field (dynagram / related to time) and ordered within these structures all sorts of models from our reach of knowledge. The question arose how all these different models could be made compatible in a system dynamic relation.

You cannot just link different models together. For that purpose you need an overarching system with strict rules of coherence. Rules which sprout from the coherence model/theory of truth; they regulate the analytical and synthetical ability to think respectively in concepts (consistent) and in images (coherent).

The uniqueness of this open system model is the given that you can now think notions and images in a visual framework, bright and clear on one piece of paper (A4). You can think in such a way that you can interlink through all relevant, existing (and still to develop) models.

To be able to do so all positions and relations in a diagram and or a dynagram are notion-logic and image-logic validated by using rational rules from the heritage of countless philosophers, including Aristotle, Hegel, Foucault, Ricoeur.

Dynamic and complex knowledge development requires an adequate instrument: the best ‘computer’ is still your own system of thinking, feeling and willing. At least if you learn to use that human system in a system dynamic way.

..."frame works to train the frame of mind - no business solutions without human challenges"...