Systeem dynamisch werken

...how to train your softskills to create...

Systeemdynamisch leren werken is meer dan systeemdynamisch leren denken.

Hoewel ze onlosmakelijk samenhangen, is werken al hetgeen we arbeidend be-werken.

Om wat dan ook te kunnen bewerken dienen we diverse onderscheiden vermogens in te zetten.

In het werken komen we dan naast het denken ook het voelen en het willen tegen, vanouds benoemd als de drie vermogens van de ziel (Plato). In het werken ben je als mens totaal betrokken, zowel lichamelijk als geestelijk.

Iedere mens werkt op een unieke wijze.

Systeemdynamisch leren werken vertrekt vanuit je persoonlijke leerstijl, dito leervermogens en leerroute.

Je hebt al de nodige competenties ontwikkeld, maar je zoekt naar samenhangend en verdiepend inzicht in de wijze waarop je werkt. Naar gelang je favoriete leerroute zal de een graag objectbetrokken, theoretisch bekwaam, de andere subjectbetrokken, praktisch bekwaam willen opereren. Het ene is niet meer of minder dan het andere. De kunst is beide leerroutes in je zelf te complementeren.

Om beide leerroutes te leren hanteren (deels te onderscheiden, deels te verbinden) vertrek je consequent vanuit concreet onderzoek in eigen werk. Onderzoek leren doen is de basis van elke kennisontwikkeling. Dat onderzoek leer je methodisch uit te voeren binnen het systeemdynamisch gefundeerde action research model (handelingsgericht onderzoek). Binnen het geheel van de action research methode, kan je naar gelang te ontwikkelen competenties nog vier deelmethoden trainen: close reading, distant reading, problem reading en proces reading.

Onderzoeken is methodisch leren pendelen tussen het operationele concrete niveau en het systematische abstracte niveau. De action research methode kent heldere en duidelijke stappen, invalshoeken, die je op onderscheiden wijze kunt oefenen en exploreren. De kunst van het onderzoeken beweegt zich tussen open dating en conceptual dating enerzijds, tussen axial dating en functional dating anderzijds. De vier invalshoeken dien je methodisch te onderscheiden en te verbinden als heldere te verantwoorden stappen in je onderzoek.

Onderzoek in eigen werk leert je omgaan met expliciete (bewust) en impliciete (onbewust) kennis, al doende til je niet alleen al je vermogens aan het licht, maar leert ze ook op een adequate wijze in het onderzoek te betrekken.

In en vanuit het leren onderzoeken in eigen werk, zowel subject betrokken als objectbetrokken, ontdek je al doende, spelenderwijs, zo ook met de nodige frustratiedrempels, hoe je je systeemdynamisch dient te bewegen in complexe en dynamische verbanden.

Doel van systeemdynamisch leren werken is het herontdekken en ontdekken van hetgeen je al dagelijks doet, maar niet altijd transparant kunt uiteenleggen en verwoorden, noch aan je zelf noch aan anderen. Als je anderen helder en duidelijk wilt kunnen leiden, dan zal je moeten beginnen met het leren leiden van je eigen wilsprocessen, denkprocessen en gevoelsprocessen.

Zie voor de onderscheiden routings en deelmethoden onderstaande subpagina's.

Onderzoek in eigen werk brengt je meer dan je in eerste instantie kunt denken, voelen en willen.