Action research

"De verhalen die we leven" Ernst Bohlmeijer

In action research doe je methodisch onderzoek naar je eigen handelen. Als professional sta je in een tweeledige dynamiek tussen persoon en functie, het wie en het wat, subject en object. Beide dimensies dienen in hun wisselwerking onderzocht te worden, aangezien een constructieve of destructieve interferentie mede bepalend is voor al of niet succesvol handelen.

De mate van reflexiviteit ten aanzien van het eigen handelen is een van de soft skills, competenties, van een professional. Reflexief handelen veronderstelt dat je weet wat je doet en dat je doet wat je weet, kortom dat je zicht hebt op je zelf en op je vak. In deze dien je zelflerend te worden, wil je je eigen ontwikkelingsproces zelf kunnen leiden.

Onderzoek doen in eigen werk is echter iets dat we niet zo makkelijk en zo graag doen. Durven en kunnen leren van eigen fouten, vraagt om een grondhouding waarin tijd en ruimte gemaakt moet worden om stil te staan en toe te laten wat zich nu voordoet of heeft voorgedaan. Het liefst hollen we meteen door, genoeg excuses voorhanden.

Het mooiste excuus levert wel alle onderzoek waarin aangetoond wordt dat de mens zich alles behalve reflexief weet te gedragen. Ons gedrag is eerder onbewust en irrationeel. Bovendien zien we makkelijker de splinter bij de ander dan de balk in ons eigen gezichtsveld.

De kunst van het zelfonderzoek vraagt dus heel veel van een professional. Vandaar dat we met action research een systeemdynamische methode hebben ontwikkeld waarin de vier stappen helder en duidelijk zijn uitgewerkt. Om een onderzoek naar eigen handelen op een adequate wijze te kunnen vormgeven, dienen we die 4 stappen ook daadwerkelijk uit te werken. Het action research model is ontwikkeld in en vanuit de praktijk (18 jaar) van onze opleiding.

De vier stappen in het handelingsgericht onderzoek zijn open dating, axial dating, conceptual dating en functional dating. Elke stap vertegenwoordigt een specifiek te ontwikkelen vermogen. De action research cyclus wordt door ons gesitueerd binnen het functionele paradigma. Zie het diagram van de drie paradigma's onder diagrammen.

In kort bestek een aantal noties. Op een onbevangen wijze kunnen verzamelen van data; op grond van de verzamelde data kunnen zoeken naar relevante dynamische posities en betrekkingen, axiale verbanden; de beeldvorming kunnen toetsen aan relevante systeem dynamische concepten en modellen; de gevormde inzichten kunnen 'vergeten' zodat ze in het eigen handelen tevoorschijn kunnen komen.

De action research methode leidt uiteindelijk tot lerend onderzoeken en onderzoekend leren. Permanente zelf educatie wordt dan niet meer een vrome wens maar voor elke professional een te realiseren werkelijkheid.

Als je je zelf in je ontwikkeling kunt leiden dan pas kun je mogelijk anderen begeleiden.

Vandaar dat action research bij uitstek de methode is voor mensen die met mensen werken.

'Ken U zelf' , inscriptie van het orakel van Delphi.

English

"The stories that we live" Ernst Bohlmeijer

In action research you do methodical research into your own acting. As a professional you stand in a dual dynamic between person and function, the who and the what, subject and object. Both dimensions must be investigated in their interaction, since a constructive or destructive interference partly determines whether or not acting successfully.

The degree of reflexivity with regard to one's own actions is one of the soft skills, competencies, of a professional. Reflexive acting assumes that you know what you are doing and that you are doing what you know, in short, that you have insight into yourself and your profession. In this you have to become self-learning, if you want to be able to lead your own development process.

However, doing research in our own work is something that we don't do so easily and likely. Dare and be able to learn from your own mistakes, requires a basic attitude in which time and space must be made to stand still and allow what is happening now or has happened. Preferably we run through immediately, enough excuses available.

The best excuse is provided by all research that shows that man is anything but reflexive. Our behaviour is rather unconscious and irrational. Moreover, it is easier to see the splinter at the other than the bar in our own field of vision.

Therefore, the art of self-examination demands a lot from the professional. That is why we have developed a system dynamic method with action research in which the four steps are brightly and clearly elaborated. In order to adequately design an investigation into our own actions, we must actually work out those 4 steps. The action research model has been developed in and from the practice (18 years) of our education.

The four steps in action research are open dating, axial dating, conceptual dating and functional dating. Each step represents a specific ability to be developed. We situate the action research cycle within the functional paradigm. See the diagram of the three paradigms under diagrams.

In a nutshell a number of notions. Collecting data in an open-minded manner; be able to search for relevant dynamic positions and relations based on the collected data: axial connections; being able to test the imaging in relation to relevant system dynamic concepts and models; be able to 'forget' the insights formed so that they can emerge in the own acting.

The action research method ultimately leads to research in a learning way and learning in a researching way. Permanent self-education then no longer becomes a pious wish, but a reality to be realised for every professional.

If you can lead yourself in your development, then you may be able to guide others.

That is why action research is the method par excellence for people who work with people.

"Know Yourself", inscription from the oracle of Delphi.