Artes Phronèsis

Artes phronèsis heeft een aantal systeemdynamische toepassingen ontwikkeld binnen het spectrum van mens en organisatie. Deze trainingen worden vorm gegeven door zelfstandigen in teamverband.

Voorts blijft artes phronèsis actief in het ontwikkelen van nieuwe trainingen die zich richten op het in beeld brengen van actuele en complexe themata, zoals het leren hanteren van stress problematiek. Daartoe worden inzichten uit diverse disciplines systeemdynamisch vertaald en in samenhang gebracht. In een oogopslag kan je de essentie van complexe processen en inhouden terugvinden in een hanteerbaar visueel medium.

De kwalitatieve tak probeert hetgeen je kan denken zodanig in een simplex model te visualiseren, dat je daarmee de complexe werkelijkheid kan onderzoeken. Onze modellen worden allemaal volgens een tot nu toe, proefondervindelijk, ontwikkeld grondpatroon (archetype) ingericht.

Aangezien alle modellen van artesS volgens dit grondpatroon zijn ingericht, kun je verschillende concepten met elkaar in verband brengen en kan je daardoor effectief werken aan kennismanagement en aan kennisintegratie.

We richten systeemdynamiek in vanuit een drieledige structuur: systematiek, methodiek en logiek.

De systematiek bevat alle regels en wetten van het systeem, de logiek betreft de werkelijkheid en de praktijk. De methodiek is de manier om zowel de systematiek te (leren) hanteren in de werkelijkheid als wel de werkelijkheid te onderzoeken m.b.v. de systematiek.

Systeemdynamiek is daarmee het vak, de discipline, waarmee we de werkelijkheid onderzoeken, in beeld brengen, begrijpen en toepasbaar maken, voor zowel mens (human dynamics) als organisatie (organisation dynamics).

SYSTEM DYNAMICS

...de werkelijkheid van het idee is dat de werkelijkheid het idee niet is...

Binnen artesS gebruiken we systeemdynamiek als een vorm van kennismanagement. Het is een manier om kennis te ontwikkelen, te borgen, te combineren, te delen en toe te passen.

Systeemdynamiek is een wetenschappelijke discipline. Ze kent een kwantitatieve tak en een kwalitatieve tak. Aan de ontwikkeling van de kwantitatieve tak heeft onder andere Jay Forrester bijgedragen toen hij doceerde aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Binnen artesS werken wij aan het inrichten en vormgeven van de kwalitatieve tak.

English

... the reality of the idea is that the reality is not the idea ...

Within artesS we use system dynamics as a form of knowledge management. It is a way to develop, validate, combine, share and apply knowledge.

System dynamics is a scientific discipline. It has a quantitative branch and a qualitative branch. Among others Jay Forrester contributed to the development of the quantitative branch when he taught at the Massachusetts Institute of Technology (MIT). Within artesS we work on designing and shaping the qualitative branch.

The qualitative branch tries to visualize what you can think in a simplex model, in such a way that you can investigate the complex reality. Our models are all set up according to a hitherto, experiential, developed ground pattern (archetype).

Since all models of artesS are designed according to this ground pattern, you can find a connection between different concepts and as a result you can effectively work on knowledge management and knowledge integration.

We structure system dynamics from a threefold structure: systematic, methodic and logic.

Systematic contains all the rules and laws of the system, logic concerns the reality and the practice. Methodic is the way to learn to handle the systematics in the reality and to investigate the reality by using the systematics.

System dynamics is therefore the profession, the discipline, with which we investigate, visualize, understand and make reality applicable to both people (human dynamics) and organisation (organisation dynamics).

Voor meer informatie over systeem dynamiek, klik hier

Voor de filosofische onderbouwing, klik hier

Voor diegene die de systematiek wil bestuderen, klik hier voor het theorieboek

Voor diegene die ter kennismaking systeem dynamiek wil leren, klik hier voor het leerboek.

HUMAN DYNAMICS

In samenwerking met de cliënt is Artes Sophiae gespecialiseerd in:

- vormgeven en begeleiden van innovatie en transitie trajecten lees meer

- in kaart brengen van complexe persoonlijke problematiek, zie Life & Job coaching

- analyseren van uw persoonlijkheid (en daarmee gerelateerde leerstijl), met als doel om een zelf lerend organisme te worden

- faciliteren van supervisie en intervisie trajecten

- samenstellen van functionele projectgroepen voor onderzoek met inzet van de action research methode

- begeleiden van teams om zelfsturing te bekrachtigen

ArtesS is een kennisinstituut voor systeem dynamisch denken en werken.

Complexe persoonlijke en professionele vraagstukken vragen om een kwalitatief systeem dynamische aanpak, ook om je leerproces en of functie holistisch in te kunnen richten blijkt systeem dynamiek keer op keer een prachtig instrument te zijn.

ArtesS doet onderzoek met een open houding en een allround scope op het fenomeen:

Samen met de cliënt onderzoeken we het doel, het proces, de vraag en de inhoud. We brengen uw persoonlijke proces in beeld via en in ons instrument en gebruiken bijvoorbeeld het volgende duogram:

Samenwerken met artesS geeft je:

- inzicht èn uitzicht

- inlossingen èn oplossingen

- persoonlijke groei èn professionele vorming

- praktische handvatten èn strategische inzichten

ArtesS & educatie

In eerste instantie kunnen wij je begeleiden je problemen aan te pakken. In tweede instantie bieden wij ook een opleiding aan waarin je, via het open systeem model, zelf methodisch leert onderzoeken, waardoor je in staat bent middels systeem dynamische regels, kennis en ervaring om te werken in coherente en consistente modellen.

Uiteindelijk betekent dit, dat je met een helder hoofd invulling kunt geven aan datgene wat je als mens beoogt.

Human dynamics in de praktijk, zie onder andere:

Bildung - Balans tussen persoonlijke vorming en professionele vorming, zie hier de modellen.

Ondersteuning met uw persoonlijke en of professionele vraag:

Neem vrijblijvend contact met ons op via info@artes-sophiae.com

ORGANISATION DYNAMICS

In samenwerking met de klant is Artes Sophiae gespecialiseerd in het...

...vormgeven en begeleiden van innovatie en transitie trajecten lees meer

...in kaart brengen van complexe organisatie problematiek, zie bijvoorbeeld change management

...analyseren van uw organisatie, met als doel om een zelf lerende organisatie te worden

...ontwikkelen en vormgeven van uw BHAG (Big Hairy Audicious Goal)

...het ontwikkelen en grafisch vormgeven van uw huisstijl

...faciliteren van supervisie en intervisie trajecten

...samenstellen van functionele projectgroepen voor onderzoek met inzet van de action research methode

...creëren van een gezamenlijke èn gedragen visie

ArtesS faciliteert onderzoek met een open houding en een allround scope op het fenomeen organisatie:

De mate waarin we ons kunnen organiseren bepaalt de mate waarin we al of niet met succes vorm kunnen geven aan een samenwerkingsverband waarin en van waaruit gewerkt kan worden aan specifieke doelen... lees meer

ArtesS is een kennisinstituut voor systeem dynamisch denken en werken.