01. Organogram Bildung

Het organogram Bildung, met als ondertitel exploring potentials, poogt in beeld te brengen hoe wij in onze artesS organisatie, conform ons manifest, te werk willen gaan, zowel naar binnen als naar buiten toe.

Centraal in dit organogram staat bildung, voor ons betekent dat, dat werken aan een systeem dynamische professionalisering impliceert, dat je evenzeer dient te werken aan je persoonlijke ontwikkeling en je hoogst persoonlijke roeping. Wat maakt dat je binnen artesS aan de slag wilt?

Wat kan jij wat niemand anders dan jij in ons verband vermag vorm te geven?

Vooreerst vraagt dat een zoekende en onbevangen grondhouding. Een grondhouding waarin permanent je zelf doen leren centraal staat, dat wil zeggen een autodidactisch en zelf sturend leer- en onderzoeksvermogen. Daartoe kan je de website met al zijn informatie, teksten en modellen, naar eigen believen nutten. Je dient zelf je eigen leerroute inzake systeem dynamisch denken en werken te ontwerpen.

Dat kan al naar gelang je talenten en competenties meer of minder een langere adem vergen. De ervaring leert, dat hardlopers doodlopers zijn. Systeem dynamisch leren denken en werken vraagt een boven persoonlijke attitude waarin een wederkerige relatie bestaat tussen werken aan je zelf en werken aan systeem dynamiek en vooral ook werken aan een geheel andere benadering van denken, een denken in beelden én begrippen.

Wie in dit labyrinth haar weg leert te vinden, spint en weeft haar eigen levensdraad, de spreekwoordelijke draad van Ariadne. Om al onderzoekend en lerend ooit het halfwezen tussen logos en mythos te mogen begroeten. In ons perspectief dient dit halfwezen in ons en door ons zelf geheeld te worden.

Dat vraagt het kunnen onderscheiden en het willen verbinden van het bovenpersoonlijke en het onderpersoonlijke, het bewuste en het onbewuste, het geziene en het ongeziene, het gekende en het ongekende. Als onderzoekende ben je immers altijd onderweg vanuit een niet weten, als een OEN: onbevangen en nieuwsgierig.

Er is zeer veel te vinden en nog veel meer vorm te geven in en op deze website, welk talent breng je mee en wil je al doende tot een volwaardige competentie ontwikkelen, ten dienste van je zelf, de artesS organisatie en vooral ook ten dienste van de ander en het andere.

Je dient dus vooreerst hoogst persoonlijk je eigen leerroute te ontwikkelen als het gaat om interdisciplinair en intradisciplinair denken en werken. Vanuit welke discipline en optiek focus je op kennisintegratie en binnen artesS verband op een verder te ontwikkelen kwalitatieve systeem dynamiek? In die mate wordt je een maatje met en voor anderen binnen artesS.

We willen graag potentials ontmoeten en begroeten, die willen meewerken aan het vormgeven van een systeem dynamisch gefundeerde kennisintegratie, vanuit tal van disciplines en dito optieken. Je dient bereid te zijn paradigmatisch overstijgend te denken en te werken, zowel analytisch als synthetisch, zowel begrippelijk als beeldend, zowel empirisch als fenomenologisch, kortom je wil het vermogen ontwikkelen om te onderscheiden en te verbinden.

Wat heb je in huis en wat wens je verder te ontwikkelen, alleen en met anderen binnen artesS verband, dat kan in de klasjes, de werkgroepen, de leerwerkplaatsen die we met elkaar vormen en uitbouwen. Niets op deze website vormt het spreekwoordelijke einde, we blijven altijd hypothetisch her-onderzoekend, evenwel altijd op basis van feiten en argumenten, fenomenen en redeneringen, die altijd vragen om een mate van correspondentie, coherentie en consistentie.

Onze slogan mag dan ook 'kennis met een harteklop' heten, hetgeen voor ons duidt op een werkelijke kennisintegratie, zowel subject betrokken met betrekking tot de persoon, het wie, als object betrokken met betrekking tot de discipline, het wat. In onze optiek zijn ze onscheidbaar verbonden in het 'hart' van 'kennisintegratie'.