02. Organogram Hart van de artesS organisatie

In dit organogram presenteren we de structuur van onze artesS organisatie. Deze bestaat uit vijf kamers. Met kamers zinspelen we binnen ons verband op te ontwikkelen ken vermogens. De specifieke kenvermogens hebben we ontleend aan het erfgoed van Aristoteles, die deze ken vermogens ooit introduceerde.

Aristoteles maakte een onderscheid tussen het oude weten (mythos) en het nieuwe weten (logos). Tot het oude weten (mythische paradigma) rekende hij het mannelijke weten (epistèmè) en de vrouwelijke wijsheid (sophia), tot het nieuwe weten (ontologische paradigma) rekende hij de vrouwelijke vaardigheid (technè) en het mannelijke kennen (phronèsis), zeer wel terug te vinden in techniek en wetenschap. Wanneer weet je iets en op grond waarvan? Hoe dien je te kennen, wil je ooit iets kunnen of vice versa? Wat is de grond van dit weten en of kennen, de wereld van de ideeën en of de wereld van de feiten? Hoe breng je ze op een correcte wijze in samenhang? Zodat ze vruchtbaar ingezet kunnen worden ten dienste van mens en aarde en alles wat daarop leeft.

Hoe dien je dit weten en kennen te ontwikkelen? Hoe dien je het kwalitatieve en het kwantitatieve, zowel begrijpend als beeldend te denken? Zowel fenomenologisch als empirisch in een functioneel paradigma ineen te weven tot een holografisch en holotropisch model? Hoe dien je al deze conceptueel gevormde modellen te verbinden tot een systeem dynamisch gefundeerd patroon?

Genoeg werk voorhanden, vandaar dat artesS een leerwerkplaats biedt voor explorerend talent in velerlei vorm, waar jij aan de slag wil met en voor anderen. Vanuit een eigenste bezieling uitvoering te geven aan een vormgeving die weet te verhelderen. Dat doen we altijd in project verband, met een concrete vraag, problematiek, werkend naar een concreet doel.

Zo hebben we vorm gegeven aan vele projecten, waaronder: burgerparticipatie, verbindend communiceren, vrije school pedagogiek in relatie tot de wezensleden en of de jaarfeesten, de kaardenbol (Dipsacus fullonum) als fytotherapeutisch fenomeen, Huis Wylerberg als fenomeen van kristalbouw, ontworpen door Otto Bartning,

Onderzoekend gaan we met elkaar te werk binnen de kamer artes technè, je kunt het zien als een leerwerkplaats voor concreet onderzoek in velerlei vorm. Hetgeen we aan competenties ontwikkelen, bieden we aan in workshops, met als doel al onderzoekend iets te leren hanteren en toe te passen, gegrond op systeem dynamisch gevalideerd veldonderzoek, hetgeen we benoemen met research dynamics en system dynamics. Zie voor de verdere uitwerking elders.

We richten ons binnen artesS verband specifiek op mens en organisatie, hetgeen we al doende uitwerken binnen human dynamics en organisation dynamics en wel volgens het paradigma dat ze elkaar volledig spiegelen in hun wederzijdse werking. Zie voor de verdere uitwerking elders.

We hebben jarenlang professionals, in organisatie verband en of er buiten, mogen opleiden en begeleiden als het gaat om het ontwikkelen van een systeem dynamische approach, ondergebracht in de kamer artes sophia, zie ook education artes sophia. Op dit moment zijn we vooral intern bezig het jonge talent daartoe te kwalificeren, met het oog op het inrichten van een systeem dynamische scholingsweg voor professionals in diverse organisatieverbanden. Centraal in dit alles staat de professionele en de persoonlijke ontwikkeling ten dienste van een wezenlijke cultuurwending zoals beschreven door een Ken Wilber, Ervin László en anderen.

In het midden van onze organisatie vormt artes vitae de centrale kamer waar levenskunst centraal dient te staan, zowel naar buiten toe in de vorm van bijvoorbeeld kuurweken te Frandeux, als wel ook naar binnen toe: hoe met elkaar zowel een online gemeenschap te formeren als wel ook een concreet elkaar inspirerend projectmatig werkverband. Bildung en levenskunst vormen in deze elkaars tegendeel binnen artesS verband. We werken eraan op geregelde dagen, het betreft een langzaam voortschrijdend proces waarin we nog veel hebben vorm te geven.

Met de kamer artes epistèmè doelen we op het borgen van kennis door de leermeesters, in artesS verband ressorterend onder de stichting, die leiding geven aan de leerwerkplaatsen alwaar ze weer leerling worden met de 'leraren' in spe: de leerwerkplaats, de artes technè kamer. Zo resorteren artes vitae, artes phronèsis en artes sophia onder de coöperatie, de leerwerkgemeenschap.