05. Organogram Trust

In dit organogram pogen we in beeld te brengen in hoeverre we het intellectuele eigendom inzake het artesS erfgoed kunnen onderbrengen in een Trust. Daartoe moesten we gaan bestuderen wat eigenlijk een Trust is en wat het allemaal met zich meebrengt. Al hetgeen we te weten kwamen aan heel specifieke begrippen inzake een trust hebben we hier trachten te positioneren in een artesS organogram.

Ons motto met betrekking tot het intellectuele eigendom was en is heel simpel: systeem dynamiek zoals wij dat trachten vorm te geven, is in principe van niemand, niemand kan het bezit ervan claimen, evenwel kan en mag eenieder daar naar vermogen mee aan de slag. Dat bracht ons op het idee om het intellectuele eigendom voorlopig in een stichting onder te brengen en het feit dat eenieder, mits professioneel geschoold, er mee mag werken, vorm te geven in een coöperatief verband. Zo betitelen we de stichting als de holding en de coöperatie als de werkgemeenschap.

Gezien het feit dat het oprichten van een Trust ons vermogen voorlopig nog te boven gaat, hebben we toch gemeend de belangrijke kwalificaties van een Trust te betrekken in de wijze waarop we vorm willen geven aan het onteigenen van vermeend intellectueel eigendom. In onze optiek is kennis van niemand, maar dient het ten dienste te staan van de verdere ontwikkeling van mens en aarde.

In dat opzicht bracht de bestudering van het fenomeen Trust ons zeer waardevolle inzichten die we nu al kunnen leven, ook zonder die specifieke juridisch onderbouwde rechtsvorm. Voor de specifieke begrippen verwijzen we graag naar het betreffende organogram. Met enig geduld kan men als een eerste oefening reeds de fundamentele noties in deze reconstrueren.