08. Organogram Projectmatrix stichting

In dit organogram willen wij de kwestie aan de orde stellen die in elke organisatie, van welke aard dan ook, dient te spelen. Het betreft de queeste hoe je continuïteit en dis-continuïteit vruchtbaar met elkaar kunt verbinden.

Er zijn tijden waarin het al oude zo zijn rechten claimde om zich zelve in stand te houden, evenwel zijn er ook tijden waarin het nieuwe haar terechte bevindingen aan de orde mag stellen zonder meteen van de kaart geveegd te worden.

Elke fundamentele vernieuwing vormt veelal een paradigmatisch breukvlak met het vigerende erfgoed en het kan vaak genoeg veel strijd met zich meebrengen, die deels vruchtbaar kan worden, maar veelal ook niet, aangezien men niet tot een wederzijds verstaan kan komen.

Wie krijgt het dan voor het zeggen, de oudgedienden en of de nieuwkomers, betreft het een duale opponerende tegenstelling en of is men in staat te komen tot een dialogale onderzoekshouding. Dat vraagt heel veel van betrokkenen, met name een mate van vrijheid en wijsheid met betrekking tot het eigen hoogst persoonlijke functioneren, zeker als er sprake is van macht en dito economisch belang.

Wetenschappelijk onderzoek wordt geacht belangeloos en onbaatzuchtig te zijn, maar is veelal ver zoek. Over een mate van onbevangenheid maar te zwijgen.

De grote vraag is dan ook hoe deze tegenstellende tweespalt, die er in aanvang best mag zijn, om te buigen tot een elkaar kritisch bevragende onderzoekshouding, waarin zowel het oude zijn recht kan behouden als wel het nieuwe ook aan bod mag komen. Noch de één noch de ander hoeft meteen van tafel geveegd te worden.

Wat vraagt dit qua onderzoekshouding, aangezien de onderzoekende, veelal tot nu toe, een mens betreft en geen algoritmisch werkende computer, waarvan we met betrekking tot de uitkomsten niet altijd de gronden kunnen achterhalen, afhankelijk van de onderscheiden disciplines. Hoe het oude en het nieuwe in het momentane heden te bewerken tot een polaire en complementaire en en verhouding?

Het veranderen om het veranderen zelve is nauwelijks vruchtbaar te noemen, evenals het oude om het oude in stand te houden, dit betreffen botte polarisaties. Beide fenomenen doen zich genoegzaam voor en het vraagt dus instrumentarium om de gulden middenweg te bewandelen. Precies daartoe kan systeem dynamisch denken en werken soelaas bieden.

Dat wat we met systeem dynamiek als discipline beogen is evenwel ook onderhevig aan ontwikkeling en juist hier dienen we de kunst te verstaan dit bestuurlijk beleidsmatig en organisatorisch in te richten.

Zo doende hebben we twee rechtsvormen in het leven geroepen. De stichting beheert het oude erfgoed en wordt bemenst door diegenen die systeem dynamiek eigen gemaakt hebben. De coöperatie beheert het nieuwe, voor zover belangwekkende vindingen recht van spreken mogen krijgen. Het ene hoeft het andere niet te bijten.

Organisatorisch echter wordt zichtbaar dat de stichting als holding de verticaal staande structuur beheert en de coöperatie als werkgemeenschap de horizontaal liggende ordening. Verticaal en horizontaal vormen tezamen het staande dynamische kruis met als hun beider snijpunt een altijd durend midden, de middenweg vormend tussen het oude en het nieuwe.

Dat vraagt ruimte en tijd. Tijd om het nieuwe een kans te geven zich te doen bewijzen in het systeem dynamisch denken en werken en ruimte om het erfgoed steeds als kritische toetssteen te kunnen benutten, totdat de grondslagen, de fundamenten aan revisie toe zijn. Dit vraagt prudent beleid.

Zie daartoe de inrichting van de project matrix van de stichting. Juist hier wordt niet het oude verguld, maar juist de voortdurend onderzoekende grondhouding, evenwel gebaseerd op leerbaarheid en meesterschap in het onderzoekend leren. Onder haar beheer valt dus artes technè, de onderzoekskamer bij uitstek.

In de vier kwadranten transferability, internal training, strategic policy en ambassadorship wordt in vier maal vier begrippen nader gepreciseerd wat we er mee beogen, zie aldaar. Lees ze als mogelijke aandachtspunten, zo nodig aan te vullen met saillante noties die we in andere grammen leren en onderzoeken hebben uitgewerkt.

Wie systeem dynamiek wil produceren door te vernieuwen wordt geacht de regels van de transfusie in acht te nemen, brengt leven weer nieuw leven voort voor zover het oude in het nieuwe kan fuseren of vice versa het nieuwe met het oude gefuseerd kan worden. Pas dan kan men ooit na een gedegen interne scholing leidend systeem dynamiek overdragen aan nieuwkomers en is het aan de stichting om dit én te bevorderen door een strategisch beleid én het ook uit te dragen middels haar systeem dynamisch onderlegde ambassadeurs, dit erfgoed elders te verplanten en of te doen incorporeren.

Kortom het oude kan zich pas bewijzen door het aldurend te vernieuwen. Dat wil dus niet zeggen dat of het oude of het nieuwe van tafel geveegd dienen te worden dan wel dat ze voortdurend vragen om een diagonale bemiddeling. Kwantitatieve breukvlakken evenzeer behartigend als kwalitatieve raakvlakken, precies hier ligt de kracht van een kennis integrerend systeem dynamisch instrumentarium.

Het is aan de stichting dat voortdurend te behartigen en niet prijs te geven aan de waan van de dag voor zover deze gelardeerd wordt door welke belangen dan ook. Belang koestert macht en haat, evenwel hoe kan men in vrijheid en liefde belangeloos wijsheid beoefenen (zie het diagram van Bellavista).