09. Organogram Procedure lidmaatschap coöperatie

In dit organogram kan men nagenoeg zelf de weg vinden als het gaat om het verwerven van een lidmaatschap inzake de coöperatie artes vitae. Zoals de stichting, artes sophiae, heeft ook de coöperatie haar eigen dagelijks bestuur en moet ze, in dialoog met de algemene ledenvergadering (ALV), toezien in hoeverre haar aanwas dient te groeien.

Men kan het diagram eerst eigenstandig door nemen, aangezien er een nummering is aangebracht die de procedure aangeeft met de onderscheiden vier stappen per fase. Onderstaand volgt een summiere samenvattende toelichting.

Die aanwas hebben we verdeeld over de vier kwadranten, zoals ze gebezigd worden in het diagram (voor het gemak rood = diagram). Als aspirant lid startend met een sollicitatie fase en een accreditatie fase. Dan is men er nog niet. Pas dan vangt een heel serieus te nemen andere deel van de route aan, waarin men na gedegen onderzoek een presentatie verzorgt voor de ALV.

In en door de ALV wordt dan de acceptatie van het nieuwe coöperatie lid gevalideerd en geaccordeerd. Als votief lid krijgt men stemrecht, nadat men zijn of haar stem heeft doen klinken en het door de ALV met instemming begroet wil worden.

Zie in dit verband de opponerende route van het je zelf bestemmen door te solliciteren, om, na accreditatie en de verkregen toestemming, zich af te stemmen op het systeem dynamische erfgoed en in dat kader een geheel eigen onderzoeksproject te presenteren, alwaar al of niet de instemming op kan volgen.

Men ziet in deze de zwaarte en het belang om juist ten aanzien van nieuwkomers het eigenaarschap te toetsen, met name als het gaat om het grondig eigenen van zowel het systeem dynamische erfgoed als wel kracht en moed te vertonen auto didactisch en pro-actief hun project systeem dynamisch te bemensen en te bezielen.

Na de acclamatie door de ALV krijgt de acceptatie vorm in een, door het nieuwbakken coöperatie-lid gedragen, eigen taakstelling, al of niet in teamverband met de al of niet daartoe geaccordeerde bevoegdheden.

Deze procedurele noties aangaande het lidmaatschap van de coöperatie zet vervolgens pas het eigenlijke leerproces in gang, waarin achtereenvolgens de graden van leerling, gezel, meester en leermeester doorlopen kunnen worden. Zie daartoe het volgende organogram.