11. Organogram Kosten en baten structuur

In dit organogram doet zich een vreemde contradictie voor waarin we nadrukkelijk binnen onze organisatie pro Deo en Pro deo werken, onder het motto met elkaar, voor elkaar en door elkaar. Op deze wijze kunnen we zonder kwantitatief te berekenen kosten, toch kwalitatief werk verzetten door het talent wat eenieder binnen brengt. Dit gelijkt op een middeleeuws ideaal rond de bouw van elke kathedraal, die voortkomt uit een hechte gemeenschap.

Ondanks al deze immateriële inzet ontkom je niet aan materiële kosten, zoals het nutten van computers, beamer, camera, etc. etc. Alsook het huren van beschikbare ruimten om er te kunnen werken en of scholen. Met betrekking tot deze kosten zijn we in aanvang aangewezen op eigen private middelen, dan wel nutten we diverse gelegenheden, alwaar we rustig kunnen vergaderen, werken en scholen tegen de prijs van een normale consumptie. Of in ruil voor een plek en een podium het geven van een lezingencyclus, zoals in de ekoplaza voordrachten van 2017 en 2018.

We bouwen ons kennis instituut in de pioniersfase dus feitelijk met inzet van hartenkrachten op, maar duidelijk wordt ook dat we in de mate dat we verder voort willen schrijden moeten differentiëren, door functies, taken en rollen te onderscheiden. Dat brengt met zich mee dat eenieder naast zijn/haar kostwinning meer tijd en ruimte moet en wil gaan besteden aan het verder uitwerken van systeem dynamiek.

Dat impliceert dat we naar buiten toe, naar de mate van de beschikbare krachten en betreffende competenties, ook workshops en trainingen kunnen aanbieden. Hetgeen we naar buiten als een dienst verzorgen, daar staat zeer wel een passende vergoeding tegenover, immers éénieder dient de schoorsteen te doen roken.

In de aanvangsfase van de coöperatie hebben we alle lopende diensten financieel en fiscaal ondergebracht in de coöperatie. Al gauw bleek echter dat dit om vele redenen niet werkte. In het kort menigeen zag de coöperatie als een soort van werkgever en dat is in strijd met het eigenaarschap dat we ten diepste voorstaan. Vandaar dat we de statuten wat dat betreft hebben gewijzigd en ook bij de fiscus aanhangig hebben gemaakt.

Het heeft jaren werk gekost, maar uiteindelijk werd de coöperatie fiscaal vrijgesteld van omzet belasting en vennootschapsbelasting. Zie de aangepaste statuten van de coöperatie. Alle deelnemende coöperatieleden, voeren een eigen eenmanszaak of anderszins en voldoen aan de reguliere fiscale verplichtingen.

Beheer en research in de verticaal zijn zo doende respectievelijk Pro deo en pro Deo, hetgeen onder de stichting (zonder winstoogmerk) resorteert. Dit is ook uitdrukkelijk in de statuten vastgelegd. Wat betreft het naar buiten toe diensten kunnen verlenen, moge duidelijk zijn dat kosten en baten verrekend dienen te worden, conform de markt vereisten. Evenwel wordt dat door éénieder zelf behartigd.

Toch doet zich de wenselijkheid voor, dat we als stichting mettertijd ongetwijfeld één en ander dienen te budgetteren teneinde de te ondernemen activiteiten ook te kunnen financieren. Denk hierbij aan de te maken variabele en vaste kosten, die we in het organogram globaal in beeld hebben gebracht.

In eerste instantie beogen we het werken met schenkgeld teneinde het geestesleven vrij te houden van economisch en juridisch belang. In het economische oefenen we binnen de coöperatie zuster en broederschap. In het juridische het gelijkheidsbeginsel. Zie onze sociale driegeleding grammen onder functioneel paradigma.

Het gelijkheidsbeginsel formuleren we zo, dat in principe, éénieder die daartoe de competentie heeft ontwikkeld, systeem dynamiek via zijn/ haar eigen bedrijf mag toepassen, ergo vermarkten. Evenwel schenkt éénieder een bepaald percentage af aan de stichting om overall activiteiten te bekostigen. Het vrijheidsbeginsel beoefenen we met het adagium: systeem dynamiek is van niemand, maar éénieder mag het ten bate van mens en aarde benutten en inzetten. Dus worden er geen auteursrechten nog eigendomsrechten geclaimd.