13. Organogram Agenda in het jaarverloop

In dit organogram brengen we grosso modo het jaarverloop in beeld, gebaseerd op de vier jaarfeesten, conform de betreffende vier seizoenen. Deze jaarfeesten hangen o.a. samen met het eeuwenoude religieuze erfgoed en verdienen weer onder de aandacht te komen van een vrij geestesleven. Het is hier niet de plaats dat in extenso uit te werken.

Niettemin ondernemen we binnen artesS verband een pogen om onze activiteiten weer te doen stroomlijnen in en met het jaarverloop. Hierbij laten we ons inspireren door de antroposofische jaarfeesten, die genoegzaam zijn beschreven en uitgewerkt.

We onderscheiden in deze twee artesS dagen en twee ALV dagen, het eerste in stichtingsverband, zie de verticaal, het tweede in coöperatief verband, zie de horizontaal.

Door deze tweeledigheid zien we dat beleid ontwikkelen en beleid vaststellen toebedeeld worden aan de stichting. Daarentegen worden beleid voorstellen en beleid evalueren toebedeeld aan de ALV van de coöperatie.

Daaraan verbinden we idealiter de vier aandachtspunten: uitvoering en bezieling, verheldering en vormgeving, zie voor de uitleg bovenstaande organogram hart van de organisatie en organogram bestuurlijke verhoudingen. Idealiter pogen we ook vier nieuwsbrieven te verzorgen, evenwel gezien de beschikbare krachten zijn we al blij als dit per gelegenheid vorm kan krijgen.

Naarmate onze organisatie groeit, kunnen we ook beter gestalte geven aan dit organogram. In principe pogen we per jaar twee stichtingsbijeenkomsten en twee coöperatiebijeenkomsten te organiseren, ieder naar hun onderscheiden taken en verantwoordelijkheden.

Zo zijn op de twee diagonalen vier gezamenlijke bijeenkomsten geagendeerd, alwaar stichtingsleden en coöperatieleden met elkaar nadenken over het te voeren beleid. Tot slot hebben we 8 DB vergaderingen ingepland. Dit alles idealiter en naar behoren, deels formeel en deels informeel, deels gepland en deels ad hoc.

De praktijk laat zien wat wenselijk is en of wordt, niks moet, het betreft een richtsnoer. Immers met oeverloos praten over, is niemand in een organisatie gebaat, het komt er op aan de hand aan de ploeg te slaan en diep te ploegen opdat ons onderzoekswerk vrucht moge dragen.

Dienaangaande zijn op dit moment de werkgroepen met hun activiteiten leidend in de agenda, evenwel dient zowel één artesSdag als één ALV dag overeind gehouden te worden.

In een platte on-line organisatie wordt het top down en het bottum up verkeer gekenmerkt door korte lijntjes. Dit bevordert de draagkracht en vermindert de werklast aanzienlijk. Maar het meest belangwekkend in dit werkverband is het verzorgen van een enthousiasmerende sfeer. Teamwork werkt aanstekelijk om inspirerend voortbewogen te worden.