14. Organogram Complement ways of working

In dit organogram beschrijven we twee belangrijke processen die elkaar in ons leren en werken dienen aan te vullen, in deze feed forward en feed back. Ze vormen samen een loop (engels), een lus, een structuur, een proces waarin einde en begin zich aan elkaar koppelen. Vandaar dat we ze hier beiden op de cirkel plaatsen, in de betekenis van ze lussen aan elkaar, ze connecten elkaar op de een of andere wijze in de voortgang en teruggang.

In het woord feed verstaan we het voeden en voeren, beide processen dienen elkaar over en weer te voeden, je kunt ook zeggen ze voeren elkaar, ze lopen in elkaar over. In het terug koppelen contacten ze elkaar. Ze vormen elkaars tegendeel, ze zijn niet zomaar los te koppelen.

Vaak verloopt een proces zonder er direct bij stil te staan, het loopt zoals het verloopt. Het vraagt dus een bewuste onderbreking waarin je het proces onderbreekt en voor een moment stil legt. Terug kijkend, wat laat het proces tot nu toe zien en vooruit kijkend hoe mag het verder verlopen. Eigenlijk staan ze met de ruggen tegen elkaar, de ene terug kijkend, de andere vooruit kijkend en wel in het hier en nu gekoppeld als twee onherleidbare dynamieken.

Beide dynamieken vormen elkaars tegendeel, niettemin plaatsen we ze hier in hun tegenstelling en wel polair gepositioneerd op de verticaal. Als het ware vergroten we dit heen en weer proces uit tot een diep doorvoelend gebeuren waarin je stilstaat om die twee dynamieken in hun onherleidbare posities recht te doen.

In het organogram positioneren we feed forward boven in het dynagram, systeem dynamisch op een dis-centrische positie en feed back onderin op een concentrische positie. Beide posities hebben zo hun eigen functie in het polaire proces, zoals de pluspool en de minpool in een magnetisch veld, ze zijn er tegelijkertijd en toch onderscheiden met elkaar in betrekking.

Bovenin het organogram staat dan ook shaping your play, hoe wil jij jouw proces in welke vorm dan ook spelenderwijs vorm geven. Als het ware kijk je om je heen en zoek je, vooruit blikkend, hoe je proces te vervolgen, je kunt nog alle kanten op, vandaar in deze de dis-centrische positie.

Maar is dat wel zo, kan je nog alle kanten op? Dien je dan niet ook terug te blikken? Met name om kernachtig samen te vatten wat het proces je tot nu toe heeft gebracht en dat te toetsen aan de regels die je al of niet in dat proces in acht wilde nemen. Verdichtend toetsen, vandaar in deze de concentrische positie.

Terugblikken en vooruitblikken staan op de horizontaal, de tijdstroom van het proces, hier duaal gepositioneerd in een of of betrekking, immers ze staan met de ruggen tegen elkaar in het heden. Hoe ga je enerzijds je proces pro-actief vormgeven, anderzijds hoe dien je beiden inter-actief te koppelen? Het proces vraagt dus zowel om een actief ontkoppelen alvorens weer aan te koppelen of door te koppelen. Doorgaans gebeurt dat in een split of a second. Je zit dan in een flow. Niettemin komt die pas voort door een bewust en gepast oefenen van dit polaire tussen moment. Om te kunnen leren, dien je ze als het ware uit de tijdstroom te tillen en tegenover elkaar in de ruimte te zetten (horizontaal - tijd-as, verticaal - ruimte-as).

Hoe ga je al terug kijkend je proces, zo nodig aan de hand van de benodigde regels, herstructureren; het tot nu gevormde, weten te verhelderen? Hoe ga je vooruit kijkend je proces ordenen en of herordenen en wel in en vanuit een bezield uitvoeren, performen, vervullen van je proces.

Kortom hoe breng je de ontmoeting tussen deze twee zo tot stand, dat het je hart beweegt enthousiast je weg te vervolgen in hetgeen jij in het bijzonder wilt ondernemen? Deze ontmoeting kan je reflexief alleen tot stand brengen, maar vaak is het handig als een ander meekijkt in het terug en vooruit blikken. Terug kijken en terug krijgen wat niet loopt, is niet altijd leuk, maar het kan je wel degelijk helpen dichter bij je zelf, vanuit je eigen bron te willen voort stromen.

We hebben hier een poging gewaagd beide begrippen meer terug blikkend en vooruit blikkend te beschrijven in relatie tot de wijze waarop we ze systeem dynamisch in het organogram geplaatst hebben. Het helpt ons steeds weer deze oefening te ondernemen.