Eigenaarschap

Succes is iets wat éénieder zichzelf wellicht toewenst, maar het eigenlijke succes is pas daar waar het aller-eigenste om niet weet te verschijnen en zich niet hoeft te meten aan het toegekende succes door derden om zich toch succesvol te mogen noemen. De mate van succes mag dus gemeten worden aan de mate van de realisatie van het eigenaarschap zelve en voor zover het behaalde succes toevloeit aan de ander en het andere. Succesvol is die eigenaar, die datgene brengt wat niemand anders dan zij in dit leven weet voort te brengen. Daartoe dient het eigenaarschap en leert het dienstbaar te worden aan zichzelf en aan anderen. Eigenaarschap wil meer brengen dan halen, pas dan vloeit er overvloed, paart invulling aan vervulling.

Eigenaarschap en haar karakteristieken.

Eigenaarschap is een term die we goed moeten verstaan, willen we er vruchtbaar mee om kunnen gaan. In het woord eigenaar zit het woord eigen en wel in de betekenis van bij jou passend. In dat verband ben je dan ook de eigenaar van datgene wat bij jou past, niet meer en niet minder, het gaat om jouw eigenste zelf, die jij wilt inzetten om iets te realiseren. Hoe kom je daar nu achter? Dat zal niemand anders kunnen uitzoeken dan jij zelf. Hier brengen we slechts een aantal formele karakteristieken in beeld waaraan je eigenaarschap zoal zou kunnen herkennen. Afhankelijk van je leerstijl, mag je zelf een weg uitstippelen via het geschetste beeld en of via het geschetste verhaal. Bepaal zelf maar hoe ze elkaar mogen ontmoeten in jouw eigenste zelf.

Hieronder vind je:

1. Het diagram met 8 segmenten als denkraam met kernzinnen die de acht karakteristieken van eigenaarschap, al of niet in teamverband, in beeld brengt.

2. Kernzinnen met een korte beschrijving van de acht karakteristieken.

3. Karakteristiek van een 12 puntig ster-gram.

4. Het 12 puntig ster-gram waarin de acht karakteristieken zijn terug te vinden.

5. Hoe dit ster-gram te lezen.

6. Tekstuele uitwerking van het eigenaarschap.

1. Het diagram met 8 segmenten.

2. Kernzinnen met een korte beschrijving van de acht karakteristieken.

ZO kwadrant.

Gegrond zelfvertrouwen schept kundig.

Het eigenaarschap vraagt om een in zichzelf gegrond vertrouwen, dat pas gewekt kan worden in een wederzijds onderling vertrouwen. Het zelfvertrouwen dat pas dan gewekt kan worden doordat de ander jou weet toe te vertrouwen je eigenste vertrouwen te funderen, een fundering die noodzakelijkerwijs zich grondt op het vertrouwen dat jou wordt geschonken. Gegrond in het vak, de discipline en of kunde die jij hoogst persoonlijk eigen gemaakt hebt, dat wil zeggen verbonden met je eigenste talent.

Een proactieve grondhouding beweegt zichzelf voort.

Het eigenaarschap vraagt om een proactieve, zichzelf voortbewegende, grondhouding waarin sprake is van een zelf initiatief nemende, een zelf kiezende kracht, die al doende tot ontwikkeling komt en die in staat is zichzelf over iets of iemand te ontfermen, teneinde het te doen worden en ipso facto zichzelf te doen verschijnen aan de ander en het andere, opdat die aan het licht moge treden. Een wederzijds aan het licht brengen van het nog ongeziene en het nog ongehoorde.

ZW kwadrant.

Waar éénieders eigenheid verschijnt, worden grenzen verlegd.

In het eigenaarschap scherpen elkaars aanvullende talenten en competenties de eigenheid en de eigenaardigheid van éénieder in die mate aan, dat elke onderhanden klus kansen biedt om zichzelf verder te ontplooien, evenwel in de mate dat men open staat voor nieuwe nog onvermoede ideeën en vindingen. Kortom een grenzen verleggend vermogen in het eigenste kennen en kunnen. In en door de samenwerking haalt éénieder het beste in de ander naar boven.

Wederzijds vertrouwen bundelt krachten en talenten.

Eigenaarschap vraagt om op eigen kracht vertrouwend op haar wijze weer vertrouwen te schenken aan anderen om op een coöperatieve wijze, al of niet in team verband, samen te werken, voortbouwend op het vertrouwen in eigen en andermans elkaar aanvullende talenten en competenties. De oerhorde die in blind wederzijds vertrouwen aan de slag wil gaan om de klus te klaren.

NW kwadrant

Puntig gerichte eigen taakstelling verheldert en verduidelijkt.

Eigenaarschap vertaalt zich in de strak afgebakende specifieke effectieve taakstelling al of niet in combinatie met een flexibele specifieke rolverdeling en vereist specifieke creatieve personen op specifieke efficiënte posities. Kortom duidelijkheid en helderheid verhogen het eigenaarschap, met als mogelijk gevolg excellent teamwork, mits alle ingrediënten daartoe effectief, efficiënt, flexibel, creatief zijn uitgelijnd.

Aller-eigenste aanpak gedijt op verantwoordelijkheid en zelfcorrectie.

Eigenaarschap vraagt om een zich verantwoordelijk voelen voor de aller-eigenste taakstelling, positie-inname, rolverdeling en persoon gerelateerde competenties. Een zelf correctie voortkomend uit een kritische zelf evaluatie met betrekking tot je eigenste aanpak, zonder je vrij te spreken en of vrij te pleiten van gemaakte fouten, dan wel ze af te schuiven op omstandigheden en of mede werkenden.

NO kwadrant

Een oplossingsgerichte grondhouding bewerkt een te bereiken resultaat.

Eigenaarschap betreft een oplossingsgerichte grondhouding waarin gewerkt wordt naar een te bereiken resultaat. Een resultaat dat al of niet leidt tot trots en tevredenheid. Immers hier paart in en door de handeling heen het resultaat als tegendeel de proactieve grondhouding waarin ambitie en eagerness hun vervulling en of inlossing vinden.

Vanuit een bepalend vertrekpunt een richting gevend doel kiezen.

Eigenaarschap vraagt om een helder zicht op het richting gevende doel, die in lijn wordt gebracht met en vanuit een bepalend vertrekpunt. Je op het doel richten, betreft het scherp in het vizier houden van het eindplaatje, waarin het bereikte resultaat overeenkomt met het verwachte resultaat.

3. Karakteristiek van een 12 puntige ster-gram.

De 12 puntige ster is een diagram en als zodanig terug te vinden in het hologram, zie aldaar. Als onderdeel van een hologram kan het doorgaans dynamischer uitgewerkt worden dan een normaal diagram. Op deze pagina zien we onder punt 1 het bewuste diagram met haar 8 segmenten, c.q. 8 karakteristieken inzake het eigenaarschap. Onder punt 4 vindt U het diagram met de vier driehoeken, tezamen met haar 12 punten een ster vormend.

Door de vier driehoeken worden de duale en polaire dynamieken in hun samenhang zichtbaar, waardoor de begrippen kunnen gaan leven, zonder dat er een bepaalde volgordelijkheid aan de orde is (zoals in een dynagram). Losse begrippen en zinnen kunnen enerzijds in hun eigen kracht op zich zelf staan en of worden doorleefd, anderzijds laat de ster ook zien, dat het ene niet los te denken is van het andere. Door een voortdurende alertheid in de beoefening, zullen ze elkaar gaan versterken en kan de energie in jezelf en of in teamverband optimaal gaan stromen.

4. De 12 puntige ster-gram.

5. Hoe deze 12 puntige ster als diagram te lezen en te verstaan.

Verticale as.

Aller-eigenste aanpak

Efficiënt

Eigenaarschap

Teamwork

Creatief

Kundig scheppen

De verticale as tussen Noord en Zuid vormt net zoals in het lichaam, hier een denkbeeldige ruggengraat waar het diagram met dit thema op steunt.

Teamwork vraagt om eigenaarschap en een aller-eigenste aanpak om voor jezelf, een ander of het andere op een kundige en creatieve wijze, zo efficiënt als mogelijk naar vermogen te kunnen scheppen.

Vragen ter overdenking.

- Ken je voorbeelden van hoe je ooit, met betrekking tot welke klus dan ook, je aller-aller-eigenste aanpak ontdekte? Wat ervoer je op dat moment?

- Heb je dat ook binnen jouw team en of organisatie kunnen en mogen ervaren? Zo ja, hoe kreeg dat dan vorm? Welke rol speelde in dat verband jij zelf, het team en/of de organisatie, om dit mogelijk te maken?

- Als je dat nog nooit binnen dat team verband ervaren hebt, maar wel elders, heb je dan een idee wat hier mogelijk de oorzaak van zou kunnen zijn?

Horizontale as.

Aller-eigenste talent

Beweegt zichzelf voort

Bewerkt een te bereiken resultaat

Flexibel

Aller-eigenste missie/taak

Eigen verantwoordelijkheid nemen

Vanuit eigenheid verschijnen

Effectief

De aard van de horizontale as, ook wel duale as genoemd, is veranderlijkheid. In het dagelijks leven herkennen we dat als dualiteit, de basis van al dat is. Nooit is er stilstand.

Door je aller-eigenste talent op een flexibele manier in te zetten wordt het te bereiken resultaat bewerkt doordat het zichzelf voortbeweegt.

Door verantwoordelijkheid te nemen voor de aller-eigenste missie en/of taak kan eenieder vanuit eigenheid verschijnen en kan er effectief gewerkt worden voor jezelf, een ander of het andere.

Vragen ter overdenking.

- Ken je voorbeelden van hoe je ooit, met betrekking tot wat dan ook, je aller-aller-eigenste talent of missie ontdekte? Wat ervoer je op dat moment?

- Hoe kwam je er achter en wie of wat heeft jou geholpen om dat te ontdekken?

- Als je dat nog nooit in team verband hebt ervaren, maar wel ergens anders, heb je dan een idee wat daar de oorzaak van zou kunnen zijn?

- Hoe ver reikt jouw verantwoordelijkheid met betrekking tot andermans projecten binnen een team of organisatie? Is er ruimte voor eigenaarschap?

De twee driehoeken op de verticaal tussen noord en zuid vormen een noodzakelijke innerlijke thuis basis waar je niet omheen kunt en waar je steeds op terug kunt vallen. Dit zijn als het ware de voorwaarden met betrekking tot het thema wat in dit gram oplicht. In dit geval Eigenaarschap en Teamwork.

De twee driehoeken op de horizontaal tussen Oost en West laten meer beweging zien dan de driehoeken op de verticaal. De thema’s zeggen iets over ontplooiing, over groei en ontwikkeling met betrekking tot het thema van dit gram. Je zou kunnen zeggen dat hier door de dynamiek de ster praktisch uitvoerbaar wordt. Handvatten worden eruit opgelicht. Hier wordt ook zichtbaar dat werken aan de twee basisdriehoeken nooit ophoudt en waar je altijd, als een soort herinnering, op terug kunt vallen.

Driehoek met de punt omhoog.

Aller-eigenste aanpak

Zelfvertrouwen gronden

Wederzijds vertrouwen gronden

Creatief

Kundig scheppen (punt van andere driehoek)

Dit is dé basis driehoek. Zelfvertrouwen en wederzijds vertrouwen vormen de basis om op jouw geheel eigen wijze, wat dan ook, te kunnen aanpakken. Zonder deze basis kan er nooit sprake zijn van een bovenpersoonlijk scheppen met betrekking tot jezelf, de ander of het andere.

Scheppen is een bovenpersoonlijke en daardoor creatieve aangelegenheid die als energie stroomt door de persoon als voertuig en aanzet tot een kundig scheppen.

Vraag ter overdenking.

Wat is er binnen jouw team en of in jouw organisatie nodig om zelfvertrouwen en wederzijds vertrouwen, te wekken en te gronden, zodat eenieder, wat betreft zijn/haar aller-eigenste vermogen, kundig vermag te scheppen?

Driehoek met de punt omlaag.

Kundig scheppen

Richtinggevend doel kiezen

Puntgerichte taakstelling

Efficiënt

Aller-eigenste aanpak (punt van andere driehoek)